Профил на купувача

29.03.2016

   Открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на обекти по обособени позиции както следва: обособена позиция № 1 „Рехабилитация на улици гр. Крумовград –ул. „Единство“, ул. „Димитър Маджаров“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Опълченска“ и ул. „Кирил и Методий” и обособена позиция № 2 „Аварийно възстановяване на водосток на път за с. Дъждовник“ .
   Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея можете да изтеглите от тук и тук и тук17.03.2016

   Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Крумовград по седем обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №2“;

Обособена позиция №2: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №7“;

Обособена позиция №3: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №3“;

Обособена позиция №4: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №4“;

Обособена позиция №5: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №6“;

Обособена позиция №6: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №8

Обособена позиция №7: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Дружба, бл. №1“.

   Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея можете да изтеглите от тук

17.03.2016

   Открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Крумовград, по седем обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №2“;

Обособена позиция №2: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №7“;

Обособена позиция №3: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №3“;

Обособена позиция №4: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №4“;

Обособена позиция №5: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №6“;

Обособена позиция №6: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №8“

Обособена позиция №7: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Дружба, бл. №1“.

Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея можете да изтеглите от тук

17.03.2016

    Публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Крумовград по седем обекта:

Обект №1: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №2“;

Обект №2: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №7“;

Обект №3: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №3“;

Обект №4: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №4“;

Обект №5: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №6“;

Обект №6: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. №8“

Обект №7: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Дружба, бл. №1“.

   Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” на 17.03.2016 год. с номер на поканата (ID) 9051402.
Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук

15.03.2016

1.справка за изплатени суми по ЗОП за месец 02, тук
2.Справка за възстановени гаранции месец 02, тук

26.02.2016

   Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, необходими за ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград”, със следните обособени позиции: № 1 – „Хляб и хлебни изделия”; № 2 – „Мляко и млечни продукти”; № 3 – „Месо, месни продукти и риба”; № 4 – „Плодове и зеленчуци”; № 5 – „Други хранителни продукти и подправки” и № 6 – „Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания”.Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея можете да изтеглите от тук

20.02.2016

1.Справка за изплатени суми по ЗОП за месец 01, тук
2.Справка за възстановени гаранции месец 01, тук

16.02.2016

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград" по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, тук
02.03.2016 Отговор на запитване, тук
25.03.2016 Протокол №1, тук


19.01.2016

   Публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Крумовград по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” на 19.01.2016 год. с номер на поканата (ID) 9049703.
Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук
22.02.2016 Протокол от работата на комисията тук

19.01.2016

1.справка за изплатени суми по ЗОП за месец 12, тук
2.Справка за възстановени гаранции м.12, тук

30.12.2015

   Публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканска транспортна схема, квота на община Крумовград в пакет : Хасково – Бук (14.00 ч. – 06.30 ч.) и Пловдив – Крумовград (13.00 ч. – 06.00 ч.), съгласно утвърдени маршрутни разписания”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” на 30.12.2015 год. с номер на поканата (ID) 9049321.
Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук
22.01.2016 Протокол от работата на комисията, тук
26.02.2016 Договор, тук

18.12.2015

1.справка за изплатени суми по ЗОП за месец 11, тук
2.Справка за възстановени гаранции м.11, тук


23.11.2015

   Публична покана с предмет
"Доставка на лекарствени средства за нуждите на
МБАЛ "Живот+" ЕООД гр. Крумовград 
   Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук

20.11.2015

   Публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” на 20.11.2015 год. с номер на поканата (ID) 9047922.
   Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук
16.12.2015 Протокол от работата на комисията, тук
   Договор за доставка на хигиенни материали, тук

17.11.2015

1.справка за изплатени суми по ЗОП за месец 10, тук
2.Справка за възстановени гаранции м.10, тук


18.10.2015

1.справка за изплатени суми по ЗОП за месец 09, тук
2.Справка за възстановени гаранции м.09, тук

16.10.2015

   Публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на община Крумовград и звената към нея”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” на 16.10.2015 год. с номер на поканата (ID) 9046847.
Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук
23.10.2015 Отговор на запитване, тук
17.11.2015 Протокол от работата на комисията, тук
23.11.2015 Договор за доставка на канцеларски материали, тук


08.10.2015

Публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ "Живот+" ЕООД" гр. Крумовград, вижте документацията тук.

30.09.2015

   Публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преасфалтиране на част от улица „Княз Борис I” в гр. Крумовград”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” на 30.09.2015 год. с номер на поканата (ID) 9046345.

Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук
15.10.2015г. Протокол преасвалтиране ул. Княз Борис I, тук
02.11.2015г. Договор за изпълнение на обществената поръчка, тук

24.09.2015

   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2015-2016 г. на общинските пътища на територията на Община Крумовград ” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
Решението за отриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея можете да изтеглите от тук
Протокол №1, тук
16.11.2015 Уведомление за отваряне на ценови оферти, тук
25.11.2015 Заповед класиране, тук
                Протокол №2, тук
                Протокол №3, тук
                Договори, тук

18.09.2015

   Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „ Съставяне на технически паспорти при липса на първоначална техническа документация , строителни досиета и извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград в обхват и съобразно с изискванията на НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати” по обособени позиции:
№ 1 „ Съставяне на технически паспорт на жилищен блок № 1 кв. „Запад“ , представляващ сграда с идентификатор № 39970.501.918.1, 39970.501.918.2, 39970.501.918.3 и 39970.501.918.4 при липса на първоначална техническа документация, строително досие и извършване на обследване за енергийна ефективност в обхват и съобразно с изискванията на НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати”;
№ 2 „ Съставяне на технически паспорт на жилищен блок „Младост“ , представляващ сграда с идентификатор № 39970.502.232.1, 39970.502.232.2 и 39970.502.232.3 при липса на първоначална техническа документация, строително досие и извършване на обследване за енергийна ефективност в обхват и съобразно с изискванията на НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати”.

   Решението за отриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея можете да изтеглите от тук
28.09.2015г. Отговор на въпрос, тук
02.11.2015г. Протокол №1 за отваряне на офертите, тук
26.11.2015г. Уведовление за отваряне на цен. оферти в ОП за ТП и ЕО, тук
30.12.2015г. Протокол 2 и 3 и Заповед класиране, тук
17.02.2016г. Договори, тук

18.09.2015

    Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на съдове за битови отпадъци и биоотпадъци" по обособени позиции:
№ 1 „Контейнери за битови отпадъци тип „Бобър“ с обем 1,1куб.м.”;
№ 2 „Кофи за битови отпадъци пластмасови с вместимост 120 литра ”;
№ 3 „Паркови бетонни кошчета с капак с вместимост 50 литра ”;
№ 4 „Съдове за пепел”;
№ 5 „Компостери с вместимост 700 литра”.
Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея можете да изтеглите от тук
17.11.2015 Протокол 1- Доставка на съдове за ТБО, тук
26.11.2015 Уведомление за отваряне на ЦО в ОП за доставка нa съдове, тук
17.12.2015 Протоколи и заповеди, тук
21.01.2016 Договори за ОП1 И ОП4, тук
17.02.2016 Договори за ОП5, тук

18.09.2015

справка за възстановени гаранции м.08.2015 г., тук
справка за изплатени суми по ЗОП м.08.2015 г., тук

16.09.2015

   Публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за анализ на почвата, както и обучение на персонала” по проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/31.12.2013г. по ПЕТС „Гърция-България 2007-2013“. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” на 16.09.2015 год. с номер на поканата (ID) 9045988.
Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук
23.09.2015г. Отговор на запитване, тук
12.10.2015г. Протокол от работата на комисията, тук
21.10.2015г. Договор Лабтех, тук

18.08.2015

справка за възстановени гаранции м.07.2015 г., тук
справка за изплатени суми по ЗОП м.07.2015 г., тук


17.07.2015

справка за възстановени гаранции м.06.2015 г., тук
справка за изплатени суми по ЗОП м.06 2015 г., тук


03.07.2015

   Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по утвърдена транспортна схема в община Крумовград за учебната 2015/2016 година" по обособени позиции:
№ 1 „с.Бряговец - с.Странджево - с.Падало - с.Кожухарци - с.Котлари - с.Странджево”;
№ 2 „с.Къклица - с.Скалак - с.Звънарка - с.Овчари - с.Звънарка – гр.Крумовград - с.Овчари – Кумовград”;
№ 3 „с.Долна Кула - с.Златолист - с.Горна Кула – с.Вранско – гр.Крумовград”;
№ 4 „с.Чал - с.Багрилци - с.Чернооки – с.Перуника - с.Пелин - с. Гулийка - с.Рогач - с.Полковник Желязово – с.Едрино – с.Полковник Желязово”;
№ 5 „с.Рогач – с.Полковник Желязово – гр.Крумовград – с.Едрино – гр.Крумовград –спирка Дъждовник – с.Сливарка – с.Подрумче – с.Сливарка – с.Подрумче – гр.Крумовград”;
№ 6 „с.Поточарка – с.Поточница – с.Морянци – с.Красино – с.Поточнница”;
№ 7 „с.Малко Каменяне – с.Голямо Каменяне – с.Гулия – с.Голямо Каменяне – с.Дъждовник – гр.Крумовград”;
№ 8 „с.Лещарка – с.Токачка – с.Гривка – с.Токачка – с.Гривка – с.Раличево - с.Пашинци – с. Токачка”;
№ 9 „с.Къклица – с.Ручей – с.Храстово – с.Кандилка – с. Сърнак - с.Звънарка – гр.Крумовград - с.Кандилка – гр.Крумовград”;
№ 10 „с.Джанка – с.Ковил – с.Качулка – с.Бараци – с.Вранско - с.Горна Кула – гр.Крумовград”;
№ 11 „с.Кран – с.Токачка – с.Лъжичник – с.Бук - с.Токачка – с.Бук – с.Токачка”;
№ 12 „с.Кандилка – с.Орех – гр.Крумовград – с.Звънарка – с.Орех – с.Звънарка”;
№ 13 „с.Малък Девесил – с.Девесилово – с.Девисилица – с.Аврен – с. Благун - с.Черничево – с.Синигер – с.Аврен”;
№ 14 „гр. Крумовград – с. Черничево – гр. Крумовград /седмично/”.
    Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.
13.07.2015г. Решение за промяна, тук
06.08.2015г. Протокол 1 от работата на комисията, тук
10.08.2015г. Протокол 2 от работата на комисията, тук
11.08.2015г. Уведомления за отваряне на ценовите оферти, тук
19.08.2015г. Протокол 3 от работата на комисията, тук
                   Заповед за обявяването на класирането, тук
13.10.2015г. Договори превоз на ученици 2015-2016г., тук


26.06.2015

   Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сгради на територията на Община Крумовград” със следните обособени позиции:
№1 Ремонт на ЦДГ "Детелина Минчева" с. Аврен
№2 Ремонт на сградата на кметство с. Вранско
№3 Ремонт на сградата на кметство с. Кандилка
№4 Основен ремонт на сградата на кметство с. Странджево

   Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.
18.08.2015 Протокол №1 за отваряне на ценовите оферти, тук
31.08.2015г. Уведомление отваряне на ценовите оферти, тук
10.09.2015г. Протокол 2 и 3 и заповед класиране, тук
07.10.2015г. Договори по обособени позиции 1, 2, 3 и 4

24.06.2015

   Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Доставка на лекарствени средства за нуждите на
МБАЛ "Живот+" ЕООД гр. Крумовград
   Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук

19.06.2015

   Справка възстановени гаранции месец май 2015 година, тук
   Справка за изплатени суми по ЗОП за месец май 2015 година, тук


17.06.2015

   Публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сграда пълен инженеринг за ПДГ с. Орех” . Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” на 17.06.2015 год. с номер на поканата (ID) 9042875.
Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук
10.07.2015г. Протокол от работата на комисията вижте тук
25.08.2015г. Договори, тук

17.06.2015

   Публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обекти изпълнявани от община Крумовград” по обособена позиция № 1 – „ Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Канализация на жилищно-казармен район гр. Крумовград – I етап”, обособена позиция № 2 – „ Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Път KRZ3251/III-509 Кандилка-Крумовград/-Овчари-/III509 Кандилка-Крумовград/ от км. 0,000 до км. 2,420”, обособена позиция № 3 – „ Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Улици – гр. Крумовград, кв. „Изгрев” и обособена позиция № 4 – „ Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изграждане на сграда пълен инженеринг за ПДГ с. Орех” . Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” на 17.06.2015 год. с номер на поканата (ID) 9042876. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук
27.07.2015г. Протокол от работата на комисията тук
25.08.2015г. Договори, тук

12.06.2015

   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нов багер-товарач за нуждите на Община Крумовград” по Проект AGROLESS, Договор № В3.11.02 финансиран по ПЕТС Гърция-България 2007-2013г.”

   Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.
18.06.2015 Разяснение, тук
24.06.2015 Решение промяна, тук
03.08.2015 Протокол, тук
21.08.2015 Уведомление за отваряне на ценовите оферти, тук
02.09.2015 Заповед и протоколи 2 и 3, тук
13.10.2015 Договор, тук

12.06.2015

   Публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на канализации на територията на община Крумовград през 2015 год.” по обособени позиции № 1 „Канализация на жилищно-казармен район гр. Крумовград – I етап” и № 2 „Частична канализация на мах. Тончова, с. Полковник Желязово” . ” . Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” на 12.06.2015 год. с номер на поканата (ID) 9042765.
   Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук, тук и тук
14.07.2015 Протокол от работата на комисията тук
25.08.2015 Договори, тук

19.05.2015

   С П Р А В К А за изплатени средства по сключени договори по ЗОП за периода от 01.04.2015г. до 30.04.2015г., тук

    С П Р А В К А ЗА ВЪЗСТАНОВЕНИ ГАРАНЦИИ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ЗОП ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.04.2015 Г. ДО 30.04.2015 ГОД., тук


15.05.2015

 Договор изготвяне на документация за участие по проект АГРОЛЕС, тук


05.05.2015

   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нов багер-товарач за нуждите на Община Крумовград” по Проект AGROLESS, Договор № В3.11.02 финансиран по ПЕТС Гърция-България 2007-2013г.”

    Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.
29.05.2015г. Решение за прекратяване на обществена поръчка, тук

05.05.2015

   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и доставка на оборудване за анализ на почвата по проект AGROLESS, Договор № В3.11.02/31.12.2013г. по ПЕТС „Гърция-България 2007-2013“по обособени позиции: № 1- „Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда, както и обучение на персонала” и № 2- „Доставка на оборудване за анализ на почвата, както и обучение на персонала”

    Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.
01.06.2015г. Отговор запитване, тук
                    Решение промяна срокове, тук
11.06.2015г. Протокол №1 за отваряне на офертите, тук
29.07.2015г. Уведомление за отваряне на ценови оферти, тук
13.08.2015г. Протокол 2, тук
                   Протокол 3, тук
                   Заповед прекратяване ОП 2, тук
                   Заповед класиране, тук
23.09.2015 Договор за доставка на метеорологични станции, за обособена позиция № 1, тук

29.04.2015

   Обществена поръчка за доставка чрез процедура на договаряне без обявление, която ще се осъществява чрез покупка на стоки съгласно чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП.

Предмет на поръчката е : «Доставка на газьол за отопление на училища, детски градини, обслужващи звена и социални заведения, безоловен бензин А 95Н и дизелово моторно гориво за транспортните средства на община Крумовград» по обособени позиции № 1 и 2, а именно:

Обособена позиция № 1 „Доставка на газьол за отопление на училища, детски градини, обслужващи звена и социални заведения”.
Обособена позиция № 2 „Доставка на безоловен бензин А95Н и дизелово моторно гориво за транспортните средства на община Крумовград”. 
   Решението вижте тук
   Договор вижте тук
03.11.2015г. Договор, вижте тук

21.04.2015

   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Съставяне на технически паспорти при липса на първоначална техническа документация, строителни досиета и извършване на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград в обхват и съобразно с изискванията на НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

   Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.
04.05.2015г.  Решение промяна - ОП за Обследвания, тук
                    Променен проект на договор - образец № 8, тук
07.05.2015г. Разяснение №1, тук
13.05.2015г. Разяснение №2, тук
04.06.2015г. Протокол №1 Обследвания, тук
02.07.2015г. Писмо уведомление за отваряне на ценовите оферти, тук
31.07.2015г. Протокол, приложение и заповед, тук
06.10.2015г. Договори, тук

15.04.2015

   Справка възстановени гаранции месец март, тук
   Справка за изплатените суми по ЗОП месец март, тук

31.03.2015

   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД” със следните обособени позиции:

ОП № 1 „Ремонт на пътна настилка и асфалтови кърпежи в микрорайон Токачка”;
ОП № 2 „Ремонт на пътна настилка и асфалтови кърпежи в микрорайон Голяма Чинка”;
ОП № 3 „Ремонт на пътна настилка и асфалтови кърпежи в микрорайон Поточница”;
ОП № 4 „Ремонт на пътна настилка и асфалтови кърпежи в микрорайон Гулийка”;
ОП № 5 „Ремонт на пътна настилка и асфалтови кърпежи в микрорайон Голямо Каменяне”;
ОП № 6 „Ремонт на пътна настилка и асфалтови кърпежи в микрорайон Аврен”;
ОП № 7 „Ремонт на пътна настилка и асфалтови кърпежи в микрорайон приградски”;
ОП № 8 „Ремонт на пътна настилка и асфалтови кърпежи в микрорайон гр. Крумовград”;
ОП № 9 „СМР на обект: „Път KRZ3251/III-509 Кандилка-Крумовград/-Овчари-/III509 Кандилка-Крумовград/ от км. 0,000 до км. 2,420”;
ОП № 10 „СМР на обект: „Улици – гр. Крумовград, кв. „Изгрев”.
Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие, образците към нея и инвестиционните проекти за обособени позиции № 9 и 10 може да изтеглите от тук,тук и тук.
    Количествено стойностна сметка ОП №8, тук
20.04.2015г. Разяснения, тук
23.04.2015г. Разяснения 2, тук
04.05.2015г. Протокол 1 ОПМ 2015, тук
15.05.2015г. Уведомление за отваряне на ценовите оферти, тук
28.05.2015г. Заповед и протокол №2 и №3, тук
21.07.2015г. Договори, тук

16.03.2015

   С_П_Р_А_В_К_А_възстановени_гаранции_м.02.2015_г, тук.
   справка_за_изплатени_суми_по_ЗОП_за_м.02.2015_г, тук.

16.02.2015
   Справка ЗОП, вижте тук
   Справка възстановена гаранция, вижте тук

13.02.2015


   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Периодична доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5
Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.
    06.04.2015г.  Протокол №1, вижте тук
    07.04.2015г. Съобщение за отваряне на ценовите оферти, вижте тук
    15.04.2015г. Протоколи и заповед строителни материали, тук
    05.06.2015г. Сключени договори строителни материали, тук

29.01.2015

   Протокол № 1 и протокол № 1.1 от работата на комисията за разглеждане на подадени оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти, необходими за детските градини, ученическите столове и социалните заведения на територията на община Крумовград" по обособени позиции №1,2,3,4,5, и 6, вижте тук

04.02.2015г. Отваряне на цени, вижте тук
26.02.2015г. Заповед класиране, протоколи 2 и 3 Хранителни продукти, тук
30.03.2015 Договори хранителни продукти, тук

19.01.2015

   Информация изпълнение по зоп
   Справка възстновяване гаранция

19.12.2014

   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, необходими за детските градини, ученическите столове и социалните заведения на територията на община Крумовград” със следните обособени позиции:

№ 1 – „Хляб и хлебни изделия”;
№ 2 – „Мляко и млечни продукти”;
№ 3 – „Месо, месни продукти и риба”;
№ 4 – „Плодове и зеленчуци”;
№ 5 – „Консерви – плодови, зеленчукови, рибни и месни”;
№ 6 – „Други хранителни продукти и подправки”.

   Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.
Сканирани документи вижте тук.
Информация и справка вижте тук и тук.


27.11.2014

    Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии и курсове от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на община Крумовград, съгласно утвърдени маршрутни разписания” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

   Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.
30.01.2015 Протокол №1 за отваряне на оферите, вижте го тук
19.02.2015 Покана за отваряне на ценови оферти, тук.
06.03.2015 Протокол №2 за разглеждане и оценяване на техническите предложения, тук.
06.03.2015 Протокол №3 за отваряне на ценовите предложения, разглеждането им и класирането на участниците, тук.
06.03.2015 Заповед за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, тук.
06.03.2015 Заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка, тук.
13.05.2015г. Сключени договори с фирмите вижте тук

20.11.2014

информация гаранции по ЗОП 1

информация изпълнение по ЗОП 1


28.10.2014

   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по проект „Повишена професионална компетентност и ефективност в Общинска администрация Крумовград чрез обучения”, съгласно договор № М 13-22-59/29.07.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

   Решението за откриване на процедурата, обявлението за обществената поръчка, документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.
03.11.2014 г. Отговор на запитване, вижте тук.
10.11.2014 г. Отговор на запитване (второ), вижте тук.
Решение промяна, вижте тук.
Променена документация за участие след решението за промяна, вижте тук.
17.11.2014 г. Отговор на запитване (трето), вижте тук.
28.11.2014г. Протоколи и решения, вижте тук.
08.01.2015г. Протокол 1 и протокол 2
04.02.2015г. Съобщение отваряне на оферти, тук
26,02,2015г. Заповед класиране, протоколи № 2, 3 и 3-1 ОП ОБУЧЕНИЯ ОПАК, тук
17.04.2015г. Договор с определения за изпълнител участник, тук
   Техническо предложение, тук
   Ценово предложение на изпълнителя, тук

08.10.2014

   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2014-2015 г. на общинските пътища на територията на Община Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Цялата документация за участие и приложенията към нея може да изтеглите от тук .08.08.2014

   Протокол на комисията за получаване и разглеждане на оферти за обществена поръчка с предмет " Укрепване на скат между ул. „Детелина” и ул. „Бор”, кв. „Изгрев”, гр. Крумовград”

   Протокол на комисията за получаване и разглеждане на оферти за обществена поръчка с предмет „Строително монтажни работи по общо изграждане на канализация за дъждовни води и отводнителни системи” по обособена позиция № 1 „Корекция и покриване на дере в кв. 102 по плана на гр. Крумовград, І етап” и обособена позиция № 2 „Основен ремонт на обходен канал и дере в кв. 109 по плана на гр. Крумовград”

   Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат между ул. „Детелина” и ул. „Бор”, кв. „Изгрев”, гр. Крумовград”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчка в раздел „Публични покани” на 08.08.2014 год., с номер на поканата ID (9032583). Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.

   Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи по общо изграждане на канализация за дъждовни води и отводнителни системи” по обособена позиция № 1 „Корекция и покриване на дере в кв. 102 по плана на гр. Крумовград, І етап” и обособена позиция № 2 „Основен ремонт на обходен канал и дере в кв. 109 по плана на гр. Крумовград”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчка в раздел „Публични покани” на 08.08.2014 год., с номер на поканата
ID (9032582). Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.

24.07.2014

   Публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на СУО Крумовград в УПИ І, кв.32, пл.сн.№ 159 по плана на гр.Крумовград” . Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” на 24.07.2014 год. с номер на поканата (ID) 9032207. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук и тук.
05.08.2014 СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на публичен жребий в публична покана за възлагане на обществена поръчка

08.08.2014    
Протокол
Договор

14.07.2014

   Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Асфалтиране и асфалтови кърпежи на общинска пътна мрежа район Гулийка” . Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” на 14.07.2014 год. с номер на поканата (ID) 9031963. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.
29.07.2014   Протокол

30.06.2014

   Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици до 16 - годишна възраст по утвърдена транспортна схема в община Крумовград за учебната 2014/2015 г.” по обособени позиции от № 1 до № 14. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.

27.06.2014

   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект „Водоснабдяване на с. Ковил – с. Бараци, община Крумовград – I етап”. Цялата документация за участие и приложенията към нея може да изтеглите от тук и тук


06.06.201427.05.2014

       В А Ж Н О ! ! !

   НЧ „Христо Ботев 1914” уведомява всички заинтересовани участници „Доставка на съоръжения плюс оборудване по проект „Довършителни ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване на помещения за предоставяне на културни услуги на населението в гр. Крумовград от НЧ „Христо Ботев 1914”, по три обособени позиции, че е допусната техническа грешка в количествено-стойностните сметки в обособените позиции както следва:

   I. Описаните доставки номера:
15. Доставка на преносим компютър;
25. Доставка и монтаж на стенен телевизор LCD 42;
34. Доставка на хладилник - 200 л.
в Обособена позиция 1 – Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане, не са обект на Обособена позиция 1 и следва да не се оферират. Същите са включени в Обособена позиция 2.

   II. Описанитa доставкa
1. Доставка, инсталиране и тестване на лицензиран специализиран библиотечен софтуер, включително обучение на специалиста включен в Специализиран библиотечен софтуер в Обособена позиция 1 следва да не се оферира. Същaтa e включенa в Обособена позиция 3.

   Като се извиняваме за причиненото неудобство , Ви молим при подаване на Вашите оферти да ползвате КСС публикувани ТУК.

   Максималния финансов ресурс се запазва както е публикуван в документацията за участие.19.05.2014

     СЪОБЩЕНИЕ
   от Райчо Делев - Председател на НЧ „Христо Ботев 1914”
В качеството си на Възложител ви уведомявам, че е публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Доставка на съоръжения плюс оборудване по проект „Довършителни ремонтни дейности, обзавеждане и оборудване на помещения за предоставяне на културни услуги на населението в гр. Крумовград от НЧ „Христо Ботев 1914”. Обществената поръчка включва три обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане”, обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на оборудване”, обособена позиция № 3 – „Доставка, инсталиране и тестване на лицензиран специализиран библиотечен софтуер, включително обучение на специалист” . Публичната покана е публикувана на 19.05.2014 год. на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” с номер на поканата (ID) 9029441. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук и тук16.05.2014

   Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 „Асфалтиране и асфалтови кърпежи на общинска пътна мрежа район Аврен” и № 2 „Направа на гърбици и пешеходни пътеки на пътища в гр.Крумовград и селата Вранско, Полковник Желязово, мах.Бащино към кметство Сливарка, Аврен и Токачка”


14.05.2014


   Документация за участие в процедура за възлагане

на обществена поръчка чрез публична покана с предмет

"Доставка на лекарствени средства за нуждите на

МБАЛ "Живот+" ЕООД гр. Крумовград, изтеглете от тук.

30.04.2014

     Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обектите „Реконструкция, доизграждане и благоустрояване на градски парк – зона С – гр. Крумовград и изграждане, реконструкция и обновяване на детски площадки за игра на открито в ж.к. „Запад“, ж.к. „Дружба“ и ж.к. „Изгрев“ – гр. Крумовград, с. Поточница, с. Едрино, с. Гулийка и с. Странджево”.
Обществената поръчка включва две обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, както следва: обособена позиция № 1 „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обект - Реконструкция, доизграждане и благоустрояване на градски парк – зона С” – гр. Крумовград” и обособена позиция № 2 „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обект - Реконструкция, обновяване и благоустрояване на детски площадки за игра на открито в гр. Крумовград – ж.к. „Запад“ в УПИ І, кв.10 и ж.к. „Дружба“ в УПИ ІІ, кв.26а и „Изграждане на детски площадки за игра на открито в гр. Крумовград, ж.к. „Изгрев“ в УПИ І, кв.5“, в с. Поточница, общ. Крумовград в УПИ ІІІ, кв.26, в с. Странджево, общ. Крумовград в УПИ ІІІ, кв.5“, в с. Едрино, общ. Крумовград в УПИ VІІІ, кв.15 и в с. Гулийка, общ. Крумовград в УПИ І, кв.15“ . Публичната покана е публикувана на 30.04.2014 год. на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” с номер на поканата (ID) 9028881. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук и тук.

08.04.2014

     Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Рехабилитация на път /KRZ2225-Крумовград-Луличка/ - мах. „Орех“ /ІІІ-509 от км. 0+000 до км. 7+000“ . Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” на 08.04.2014 год. с номер на поканата (ID) 9028042. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук и тук.


13.03.2014

   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за рехабилитация на пътища по проект: „Рехабилитация на път /KRZ2225-Крумовград-Луличка/ - мах. „Орех“ /ІІІ-509 от км. 0+000 до км. 7+000“. Пълната документация за участие, образците и инвестиционния проект към нея, може да изтеглите от тук .
   Разяснения по поставени въпроси може да видите тук!


04.03.2014

    Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет:„РЕМОНТ И МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, ОБЩИНА КРУМОВГРАД” по обособени позиции № 1 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на СУО Крумовград в УПИ І, кв.32, пл.сн.№ 159 по плана на гр.Крумовград” и № 2 „Ремонт на стаи на Дом за стари хора гр.Крумовград”. Цялата документация за участие и приложенията към нея може да изтеглите от тук.

     Разяснение по документацията за участие, след постъпило запитване, вижте тук.

27.02.2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ


В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД”
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7


Обявление и решение

23.04.2014

Решение за прекратяване по ОП3 и ОП7

27.02.2014

   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Крумовград”.Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.
Отговор по направено запитване

Отговор запитване


21.02.2014

     Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция, доизграждане и благоустрояване на градски парк – зона С – гр. Крумовград и изграждане, реконструкция и обновяване на детски площадки за игра на открито в ж.к. „Запад“, ж.к. „Дружба“ и ж.к. „Изгрев“ – гр. Крумовград, с. Поточница, с. Едрино, с. Гулийка и с. Странджево” по обособени позиции както следва: обособена позиция № 1 „Реконструкция, доизграждане и благоустрояване на градски парк – зона С” – гр. Крумовград” и обособена позиция № 2 „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на детски площадки за игра на открито в гр. Крумовград – ж.к. „Запад“ в УПИ І, кв.10 и ж.к. „Дружба“ в УПИ ІІ, кв.26а и „Изграждане на детски площадки за игра на открито в гр. Крумовград, ж.к. „Изгрев“ в УПИ І, кв.5“, в с. Поточница, общ. Крумовград в УПИ ІІІ, кв.26, в с. Странджево, общ. Крумовград в УПИ ІІІ, кв.5“, в с. Едрино, общ. Крумовград в УПИ VІІІ, кв.15 и в с. Гулийка, общ. Крумовград в УПИ І, кв.15“
пълната документация за участие, образците и инвестиционните проекти към нея, може да изтеглите от тук и тук. Документи за участие Обявление
Решение
Детски площадки КСС
Парк зона С
Отговор по направено запитване (17.03.2014) вижте тук.

22.01.2014

   Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Крумовград. Разработване на програма за енергийна ефективност на община Крумовград. Разработване на    Общински план за развитие на община Крумовград за периода 2014-2020 г.“ . Публичната покана е публикувана на 22.01.2014 год. на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” с номер на поканата (ID) 9024990. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук и тук.13.12.2013

   Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти, необходими за детските градини, ученическите столове и социалните заведения на територията на община Крумовград”. Настоящата Обществена поръчка е с обект ДОСТАВКА, съгласно чл. 16, ал. 8 във вр. с чл. 16, ал. 4 от ЗОП и на основание чл. 14, ал.1, т.2 ще се възложи чрез ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по реда на Глава пета от ЗОП. с цел избор на изпълнители по обособени позиции, видно от приложения списък в тръжната документация.
Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.     СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с процедурата въз основа на отправени покани за представяне на оферта по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на техника за външно видеонаблюдение на градски парк в гр. Крумовград и ОДЗ „Митко Палаузов” гр. Крумовград”. Уведомяваме участниците, че с Протокол от 12.12.2013 год. на работна група и съгласно отразени резултати в протокола за разглеждането и оценката на офертите подадени за участие на първо място е класиран участника - „ГЛОБАЛ НЕТ КОНСУЛТ” ЕООД гр. Кърджали, ул.”Булаир” № 2, лице за контакт Лазар Попов, тел. 0361/82320, с подадена оферта с вх. № 26-00-547 / 06.12.2013г. за „Доставка и монтаж на техника за външно видеонаблюдение на градски парк в гр. Крумовград и ОДЗ „Митко Палаузов” гр. Крумовград” с предложена цена за доставка и монтаж в размер на 4816, 67 лв без ДДС и 5780 лв с ДДС ;
На второ място е класиран участника - „АЛАНЦ” ООД Кърджали ул.”Сан Стефано” № 22, лице за контакт Пейо Недялков, тел. 0887311017, с подадена оферта с вх. № 26-00-544 / 06.12.2013г за „Доставка и монтаж на техника за външно видеонаблюдение на градски парк в гр. Крумовград и ОДЗ „Митко Палаузов” гр. Крумовград с предложена цена за доставка и монтаж в размер на 8303,98 лв без ДДС и 9964,78 лв с ДДС ;
Участника класиран на първо място е определен за изпълнител на процедурата по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на техника за външно видеонаблюдение на градски парк в гр. Крумовград и ОДЗ „Митко Палаузов” гр. Крумовград”.


03.12.2013

   Във връзка с проведена публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на съоръжения за игра на площадки за игра на открито”, включваща следните обособени позиции: № 1 „Доставка и монтаж на съоръжения за игра на площадка за игра на открито в двора на ЦДГ с. Токачка”, № 2 „Доставка и монтаж на съоръжения за игра на площадка за игра на открито в двора на ЦДГ „Ю. Гагарин” гр. Крумовград” и № 3 „Доставка и монтаж на съоръжения за игра на площадка за игра на открито в двора на ОДЗ „М. Палаузов” гр. Крумовград” Ви уведомявам, че съгласно утвърден протокол от 29.11.2013 год. отразяващ работата на комисията, назначена със заповед № КО-726/06.11.2013 за провеждане на публична покана за възлагане на обществена поръчка за изпълнител и по трите обособени позиции е определен участника: „Екип Холдинг” ЕООД гр. Кърджали.

06.11.2013

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на съоръжения за игра на площадки за игра на открито”, включваща следните обособени позиции: № 1 „Доставка и монтаж на съоръжения за игра на площадка за игра на открито в двора на ЦДГ с. Токачка”, № 2 „Доставка и монтаж на съоръжения за игра на площадка за игра на открито в двора на ЦДГ „Ю. Гагарин” гр. Крумовград” и № 3 „Доставка и монтаж на съоръжения за игра на площадка за игра на открито в двора на ОДЗ „М. Палаузов” гр. Крумовград”. Публичната покана е публикувана на 06.11.2013 год. на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” с номер на поканата (ID) 9021925. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.29.10.2013

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с медмед „Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Живот+” ЕООД гр. Крумовград”
Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.

08.10.2013

  Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на община Крумовград и звената към нея”.
Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани”. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.


08.10.2013

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и формуляри за нуждите на община Крумовград и звената към нея”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани”. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.

03.10.2013

     Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Асфалтиране и асфалтови кърпежи на обекти на територията на община Крумовград”, включваща следните обособени позиции: № 1 „Асфалтови кърпежи на улици гр. Крумовград” и № 2 „Асфалтиране на път KRZ – 1215 Горна Кула – Долна Кула” . Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” с номер на поканата (ID) 9020632. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.


01.10.2013


     СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с проведена процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на мебелно обзавеждане на общинска администрация Крумовград” открита със заповед №КО – 613 от 05.09.2013 год. на кмета на Община Крумовград, Ви уведомяваме, че класирането на участниците е както следва:
   За обособена позиция № 1 „Доставка на стопански инвентар /легла и дюшеци/ за ОДЗ „Митко Палаузов”, ЦДГ „Юрий Гагарин” гр. Крумовград и за подготвителни групи към детски градини”

І място – ЕТ „БЕХИ – БЕХИДЕ ЧАУШЕВА” гр. Кърджали, бул.”България” № 37, бл.51 партер с посочен адрес за кореспонденция гр. Хасково, бул.”Г.С.Раковски” № 1,книжарница „Бехи”, лице за контакт Златко Димов, тел. 038/623372, факс 038/665197, e-mail: haskovo@firma-behi.com, с подадена оферта под № 358 в регистъра, в 15:32 часа с вх. № 70-00-131 от 09.09.2013 г., с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 в размер на 33 027.00 лв. без ДДС и 39 632,40 лв. с ДДС.
ІI място –„КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Ямбол с адрес за кореспонденция, гр.Ямбол, ул.”Крали Марко” № 132 магазин, тел. офис 046/667900, факс 046/667904, нац.тел. 0 700 100 66, e-mail: office@cansportbg.com, cansport@abv.bg, www.cansportbg.com, с подадена оферта с вх. № 26-00-323 от 05.09.2013 г. в 13.53 часа с пореден номер в регистъра 351, с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 в размер на 33 600.00 лв. без ДДС и 40 320,00 лв. с ДДС.
ІIІ място „EЛТЕХ” ЕООД гр. Димитровград, с посочен адрес за кореспонденция гр. Димитровград, бул.”Димитър Благоев” № 1, тел. 0391/61043, факс 0391/63857, e-mail: office@eltechbg.com, с подадена оферта под № 355 в регистъра, в 15:13 часа с вх. № 26-00-329 от 09.09.2013 г. с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 в размер на 34 985.00 лв. без ДДС и 41 982,00 лв. с ДДС.
ІV място „СИСИ” ЕООД гр. Хасково, с посочен адрес за кореспонденция гр. Хасково, ул.”Добруджа” № 18А, тел. 0885345144, e-mail: sisi.eood@mail.bg, с подадена оферта под № 354 в регистъра, в 15:09 часа с вх. № 26-00-328 от 09.09.2013 г. за обособена позициия № 1 с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на 35 574,70 лв. без ДДС и 42 689,64 лв. с ДДС.
V място ЕТ „МИРА 2000” гр. Каварна, с посочен адрес за кореспонденция гр. Каварна, ул.”Добротица” 33, GSM 0898459735, тел./факс 0570/82293, 0898/459734, e-mail: mira_2000@abv.bg, www.miramebel.com, с подадена оферта под № 352 в регистъра, в 10:55 часа с вх. № 70-00-127 от 09.09.2013 г. за обособена позициия № 1, с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на 38 812,50 лв. без ДДС и 46 575 лв. с ДДС.

За обособена позиция № 2 „Мебелно обзавеждане – нощни шкафчета 50 бр. за „Дом за стари хора” гр. Крумовград”.

І място – ЕТ „БЕХИ – БЕХИДЕ ЧАУШЕВА” гр. Кърджали, бул.”България” № 37, бл.51 партер с посочен адрес за кореспонденция гр. Хасково, бул.”Г.С.Раковски” № 1,книжарница „Бехи”, лице за контакт Златко Димов, тел. 038/623372, факс 038/665197, e-mail: haskovo@firma-behi.com, с подадена оферта под № 357 в регистъра, в 15:31 часа с вх. № 70-00-130 от 09.09.2013 г. с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 в размер на 2 245.00 лв. без ДДС и 2 694,00 лв. с ДДС.

ІІ място – няма допусната оферта.

Отстранени участници са:

1. ЕТ „ГОЙКОВ – Ц. ХРИСТОВ” гр. Генерал Тошево за обособена позиция № 1.

Мотиви:

Видно от представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1, същият не се е съобразил с поставените от Възложителя изисквания. При попълването на приложение № 4.1 Сравнителна спецификация за предлаганата доставка участника задължително попълва колона № 4 като посочва техническите параметри, които комисията сравнява със заложените технически параметри в колона № 2 от Възложителя. Техническите параметри предложени от участниците задължително трябва да отговарят на техническите параметри заложени от Възложителя в колона № 2. При подготвяне и подаване на офертата участника е длъжен да се съобразява и да спазва точно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата.

2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” гр. София за обособена позиция № 1 и № 2.

Мотиви:
Видно от представените документи за обособени позиции № 1 и 2, участникът не е приложил попълнени и подпечатани предложения за изпълнение на поръчката и ценови предложения, съгласно изискванията на възложителя, посочени в т.3.1. „Съдържание на офертата от изисквания при подготовка и представяне на офертите”, а е поставил единствено попълнени приложения № 4.1 ”Сравнителна спецификация на предлаганата доставка” и 5.1. ”Сравнителна спецификация на предлаганата цена” за обособени позиции № 1 и 2.
Съгласно изискванията на Възложителя участниците следва да представят следните документи: 1. Предложение за изпълнение на поръчката - образец № 4 и образец № 4.1 и 2. Ценово предложение – образец № 5 и образец 5.1. Тъй като не е представен образец № 4 за ОП № 1 и ОП № 2 не става ясно какви са гаранционните срокове за доставките по обособена позиция № 1 и № 2 и какви са сроковете за изпълнение на доставките.
Макар от представените приложения да е видна предложените от участника цени за обособени позиции № 1 и 2, то липсата на ценови оферти води до липса същинско волеизявление от страна на представляващия участника и на декларирани с нея обстоятелства. С образец № 5 „Ценово предложение” участниците правят своето предложение, декларират посочените в нея обстоятелства, което доказват с поставянето на име, длъжност и печат от представляващото участника лице. Липсата на подписани ценови оферти води до съществен порок на същите, тъй като подписът върху тях идинтефецера юридическият издател на документа, обстоятелство което в този случай липсва. Така обвързаността на участника с ценовите предложения може само да се предполага, което е съществен порок на процедурата. Ето защо от една страна съществува формално нарушение на процедурата – липсват изискуеми от възложителя документи, а от друга липсващите документи са съществени за процедурата и липсата на подписани от участника ценови предложения за обособените позиции за които участва и предложения за изпълнение на поръчката не може да се приемат за несъществени нарушения. В случая макар от приложените приложения да е видна предложената от участника цена за съответната обособена позиция, липсата на попълнени, подписани и подпечатани ценови оферти (Приложение № 5) от страна на участника не може да обвърже същия с направените ценови предложения в приложените от участника попълнени приложения № 5.1 .


27.09.2013

   „Избор на изпълнители на СМР на обектите на проекта по договор № 09/321/01187 – „Реконструкция и модернизация на спортен център, изграждане на спортни клубове и игрища на територията на община Крумовград” по обособени позиции: № 1: „Избор на изпълнители на СМР по договор № 09/321/01187 за обект: „Реконструкция и модернизация на спортен център - гр. Крумовград - физкултурен салон и прилежащ терен” и № 2: „Избор на изпълнители на СМР по договор № 09/321/01187 за обект: „Изграждане на четири мини футбулни игрища в селата Странджево, Поточница, Горна кула и Подрумче”.

   Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук
   Образец на КС.

23.09.2013

     СЪОБЩЕНИЕ
   Във връзка с проведена процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на мебелно обзавеждане на общинска администрация Крумовград” открита със заповед №КО – 613 от 05.09.2013 год. на кмета на Община Крумовград, Ви уведомяваме, че класирането на участниците е както следва:
І място – „ДИОЛЕН” ЕООД, гр. Кърджали, бул.”България” № 64, с посочен адрес за кореспонденция гр. Кърджали, бул.”България” № 64, лице за контакт Стефан сифков Стефанов, тел. 0899001516, факс 0361 6 19 62, e-mail: manager@bulair1.kj.office1.bg, с подадена оферта под № 368 в регистъра, в 15:04 часа с вх. № 26-00-351 от 19.09.2013 г.. с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на 16 038,00 лв. без ДДС и 19 245,60 лв. с ДДС;
ІI място – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” гр. София, с посочен адрес за кореспонденция гр. София 1784, бул.”Цариградско шосе” № 139, лице за контакт Христо Костов, тел. 02/9766896, факс 02/9766879, e-mail: hristo.kostov@office1.bg, с подадена оферта под № 362 в регистъра, в 16:04 часа с вх. № 26-00-347 от 18.09.2013 г. с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на 16 552.08 лв. без ДДС и 19 862,50 лв. с ДДС;
ІIІ място АНТАНИ МЕБЕЛ ЕООД гр. София с адрес за кореспонденция, гр.София 1000, район Средец, ул.”Христо Белчев”, №2, ет 5, офис 12, тел. 0882401050 и факс /02 851 70 60 e-mail: antani_mebel@abv.bg с подадена оферта с вх. № 26-00-343 от 18.09.2013 г. в 10.45 часа с пореден номер в регистъра 359 с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на 16 718.40 лв. без ДДС и 20 062,08 лв. с ДДС;
ІV място „EЛТЕХ” ЕООД гр. Димитровград, с посочен адрес за кореспонденция гр. Димитровград, бул.”Димитър Благоев” № 1, тел. 0391/61043, факс 0391/63857, e-mail: office@eltechbg.com, с подадена оферта под № 361 в регистъра, в 16:01 часа с вх. № 26-00-346 от 18.09.2013 г с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на 17 752,50 лв. без ДДС и 21 303,00 лв. с ДДС;
V място „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ” ООД гр. Ямбол с адрес за кореспонденция, гр.Ямбол, ул.”Крали Марко” № 132 магазин, тел. офис 046/667900, факс 046/667904, нац.тел. 0 700 100 66, e-mail: office@cansportbg.com, cansport@abv.bg, www.cansportbg.com, с подадена оферта с вх. № 26-00-344 от 18.09.2013 г. в 10.48 часа с пореден номер в регистъра 360 с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на 18 036,00 лв. без ДДС и 21 643,20лв. с ДДС;
VІ място ЕТ ”Александър Йотин-Йотин” гр.Кюстендил, с посочен адрес за кореспонденция гр. Кюстендил, ул.”Петър Берон” № 28, тел. 078 55 00 46, e-mail: yotin@mail.bg, и yotin_eu@abv.bg с подадена оферта под № 364 в регистъра, в 10:59 часа с вх. № 70-00-3142от 19.09.2013 г. с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на 18 468,54 лв. без ДДС и 22 162,25 лв. с ДДС.
VІІ място ЕТ „НЕБИ – Шукри Халим” с адрес с. Луличка,п.к. 6921, община Крумовград, обл. Кърджали , тел. 0877492004, с подадена оферта под № 363 в регистъра, в 16:34 часа с вх. № 70-00-141 от 18.09.2013 г. с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на 19 024,20 лв. без ДДС и 19 024,20 лв. с ДДС;
VІІІ място „Филко 1” ЕООД , гр. София , с адрес за кореспонденция : гр. София, ж.к. Дружба, бл.106, вх.Г, ет.5, ап.63 тел. 02/44 144 13, 0882449991, 0878911699 e-mail: lasercut@abv.bg, с подадена оферта под № 365 в регистъра, в 11:11 часа с вх. № 26-00-348 от 19.09.2013 г. с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на 19 062,00 лв. без ДДС и 22 874,40 лв. с ДДС.
Отстранени участници от процедурата : няма23.09.2013


     ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнители за възлагане на външни услуги за реализиране на проект: „Оптимизиране на структурата и функциите на община Крумовград” по обособени позиции № 1 „Избор на изпълнител за изработване на функционален анализ на структурата и функциите на община Крумовград” и № 2 „Избор на изпълнител за изготвяне на набор от документация за провеждане на оптимизация на структурата и функциите на община Крумовград”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” с номер на поканата (ID) 9020231. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук и тук.13.09.2013

   Открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор на проектите по договор № 09/321/01187 – „Реконструкция и модернизация на спортен център, изграждане на спортни клубове и игрища на територията на община Крумовград” и договор № 09/321/01188 – „Реконструкция на част от пътната инфраструктура в община Крумовград по обособени позиции:
№ 1: „Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор на проекта по договор № 09/321/01187 – „Реконструкция и модернизация на спортен център, изграждане на спортни клубове и игрища на територията на община Крумовакрад”

№ 2: „Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор на проекта по договор № 09/321/01188 за обект – „Местен път с. Подрумче (Път III - 5904 - Крумовград - Голямо Каменяне - Подрумче - мах.Воденичари) от км. 0+000.00 до км. 3+494.41”

№ 3: „Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор на проекта по договор № 09/321/01188 за обект – „Път KRZ 1210 /III-593, Орешари - Маджари/ - Котлари - Странджево - Бряговец" от км. 0+000 до км. 7+400”.

Документацията за участие може да намерите тук:

13.09.2013

     Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП за доставка с предмет: „Доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства” по обособени позиции: №1- Матричен принтер А3, №2 - 13 броя компютърни конфигурации и 8 броя лазерни монохромни принтери А4, №3 - Цветен лазерен принтер А4, №4 -Ксерокс А3 комбиниран с принтер, №5 - Цветен скенер А3”.

   Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.
   Разяснения на поставени въпроси.


11.09.2013

   Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите на проектите по договор № 09/321/01187 – „Реконструкция и модернизация на спортен център, изграждане на спортни клубове и игрища на територията на община Крумовград” и договор № 09/321/01188 – „Реконструкция на част от пътната инфраструктура в община Крумовград” по обособени позиции:

№ 1: „Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите на проекта по Договор № 09/321/01187 – „Реконструкция и модернизация на спортен център, изграждане на спортни клубове и игрища на територията на община Крумовакрад”;

№ 2: „Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите на проекта по Договор № 09/321/01188 – „Местен път с. Подрумче (Път III - 5904 - Крумовград - Голямо Каменяне - Подрумче - мах. Воденичари) от км. 0+000.00 до км. 3+494.41”;

№ 3: „Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите на проекта по Договор № 09/321/01188 – „Път KRZ 1210 /III-593, Орешари - Маджари/ - Котлари - Странджево - Бряговец от км. 0+000 до км. 7+400”.

Документацията за участие може да намерите тук:
Разяснения на поставени въпроси.10.09.2013

   Процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП за извършване на услуга с обект: “Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2013-2014 г. по обособени позиции № 1, 2 , 3 , 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 2, 13, 1 4 и 15 на общинските пътища на територията на Община Крумовград”.
Документация за участие може да изтеглите от тук.


     СЪОБЩЕНИЕ

   Със Заповед № КО – 621 от 10.09.2013 г. на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.1,т.6 от Закона за обществените поръчки
е прекратена откритата със Заповед № КО-609 от 04.09.2013 год. процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП с предмет на поръчката: „Доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства” по обособени позиции:
- ОП № 1- „Доставка на матричен принтер А3”,
- ОП №2- „Доставка на 13 броя компютърни конфигурации и 8 броя мултифункционални принтери А4”,
- ОП №3 - „Доставка на цветен лазерен принтер А4”,
- ОП №4 -„Доставка на ксерокс А3 комбиниран с принтер за ОбС-Крумовград”,
- ОП №5 - „Доставка на цветен скенер А3”.
   Обществената поръчка открита чрез публична покана по реда на глава осма „А” от ЗОП с предмет на поръчката:„Доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства” по обособени позиции” е прекратена поради необходимостта от провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки05.09.2013

    
   Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мебелно обзавеждане на общинска администрация Крумовград” . Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” с номер на поканата (ID) 9019688. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.23.08.2013

     Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за "Доставка на мебели за нуждите на община Крумовград и звената към нея" по обособени позиции:
№ 1"Доставка на стопански инвентар /легла и дюшеци/ за ОДЗ "Митко Палаузов", ЦДГ "Юрий Гагарин" гр.Крумовград и за подготвителни групи към детски градини"
№ 2 "Мебелно обзавеждане - нощни шкафчета 50 бр. за "Дом за стари хора" гр.Крумовград".
   Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.

   Отговори на поставени въпроси

16.07.2013

   Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на проучвателни и проектни работи” по обособени позиции № 1 „ППР на Път KRZ 1220 Аврен Девисилово-Егрек” и № 2 „ППР на път KRZ 3254 за с. Орех”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” с номер на поканата (ID) 9017731. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.


08.07.2013

   Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на деца и ученици до 16 - годишна възраст по утвърдена транспортна схема в община Крумовград за учебната 2013/2014г.” по обособени позиции от № 1 до № 14.

Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук27.06.2013

   Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
   Избор на изпълнители на СМР на обектите на проекта по договор № 09/321/01188 –„Реконструкция на част от пътната инфраструктура в община Крумовград”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Избор на изпълнители на СМР по договор № 09/321/01188 за обект: „Местен път с. Подрумче (Път ІІІ-5904 – Крумовград – Голямо Каменяне - Подрумче – мах.Воденичари) от км 0+000.00 до км 3+494.41”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Избор на изпълнители на СМР по договор № 09/321/01188 за обект: „Път KRZ 1210/ІІІ-593, Орешари—Маджари/ - Котлари – Странджево – Бряговец от км 0+000 до км 7+400”
   
   Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук
допълнение

Разяснение по документацията за участие

   Решение за промяна № КО-442/10.07.2013 год. и Документация за участие с образците към нея с нанесените промени съгласно решението за промяна -посочените документи може да намерите тук

Разяснение № 2 относно постъпили запитвания - 15.07.2013 год.

21.06.2013

       Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Инженеринг – Обновяване на детски площадки” по обособени позиции:

№ 1 „Обновяване на съществуваща площадка за игра на открито в двора на ЦДГ с. Токачка”;

№ 2 „Обновяване на съществуваща площадка за игра на открито в двора на ЦДГ „Ю. Гагарин” гр. Крумовград”;

№ 3 „Обновяване на съществуваща площадка за игра на открито в двора на ОДЗ „М. Палаузов” гр. Крумовград”.

   Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки в раздел „Публични покани” с номер на поканата (ID) 9016834. Документацията за участие, образците и всички приложения към нея може да изтеглите от тук.


31.05.2013

   Във връзка с проведена публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Ремонт на общински сгради”, включваща следните обособени позиции: № 1 „Основен ремонт на общинска сграда на кметство с. Гулийка”, № 2 „Основен ремонт на ЦДГ с. Поточница” и № 3 „Ремонт на хидроизолация на покрив на сграда детска градина на ОДЗ „М. Палаузов” гр. Крумовград” съобщаваме, че класирането на участниците е както следва:
1. За обособена позиция № 1 „Основен ремонт на общинска сграда на кметство с. Гулийка”:
1 място „СОФТ-Ю” ООД гр. Крумовград с получена комплексна оценка 100 т.
2 място „ДУРАЛ” ООД гр. Крумовград с получена комплексна оценка 96,87 т.
2. За обособена позиция № 2 „Основен ремонт на ЦДГ с. Поточница”:
1 място „ДУРАЛ” ООД гр. Крумовград с получена комплексна оценка 100 т.
2 място „СОФТ-Ю” ООД гр. Крумовград с получена комплексна оценка 95,71 т.
3. За обособена позиция № 3 „Ремонт на хидроизолация на покрив на сграда детска градина на ОДЗ „М. Палаузов” гр. Крумовград”:
1място „СОФТ-Ю” ООД гр. Крумовград с получена комплексна оценка 100 т.
2 място „ДУРАЛ” ООД гр. Крумовград с получена комплексна оценка 83,71 т.
Отстранени участници:
1. „ЕЛГРУП” ООД гр. Стара Загора – за обособени позиции № 1 и № 3;
2. „ПРОЕКТ – СТРОЙ” ЕООД гр. Шумен – за обособени позиции № 1, 2 и 3
3. „НАФИ” ООД гр. Крумовград – за обособени позиции № 1, 2 и 3.
Участниците са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените от възложителя условия.
07.05.2013

     ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЪТ KRZ 2229 С. ЕДРИНО - С. ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ”.
1. приложение 1
2. приложение 2
3. приложение 3
4. приложение 4
5. приложение 5
6. приложение 6
7. приложение 7
8. приложение 8
9. приложение 8а
10. приложение 9
11. приложение 10
12. приложение 11
13. приложение 12
14. приложение 13
15. приложение 14
16. техническо задание
17. обявление
18. решение
19. указания

29.04.2013

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма "А" от ЗОП с предмет: „Ремонт на общински сгради” по обособени позиции:№ 1 „Основен ремонт на общинска сграда на кметство с. Гулийка”, № 2 „Основен ремонт на ЦДГ с.Поточница” и № 3 „Ремонт на хидроизолация на покрив на сграда детска градина на ОДЗ „М. Палаузов” гр. Крумовград”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9014988. Документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.

1. ЦДГ Поточница
2. Хидроизолация ОДЗ
3. Кметство Гулийка
4. Указания и образци-основен ремонт общински сгради
5. Публична покана ремонти
6. Технически спецификации

17.04.2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ, КАТО ЧАСТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ МОБИЛНИ УСЛУГИ, ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИЯТА "INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS" ПО ПРОЕКТ: „ЛЕСНО ПЪТУВАНЕ: РЕШЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННА МОБИЛНОСТ ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ„ („EASYTRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS„) ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013“

приложение 1
приложение 2
приложение 3
приложение 4
приложение 5
приложение 6
приложение 7
приложение 8
приложение 9
приложение 10
приложение 11
Документация за участие
обявление
решение 
приложение 1215.04.2013

     Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника и периферно устройство за нуждите на звено за услуги в домашна среда" по проект „Помощ в дома – заедно за по-добър живот”, договор BG051PO001-5.1.04-0189-C0001, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PО001-5.1.04 „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

приложение 1
приложение 2
приложение 3
приложение 4
приложение 5
приложение 6
приложение 7
приложение 8
приложение 9
приложение 10
приложение 11
обявление
решение
указания


10.04.2013

     Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обекти от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

приложение 1
приложение 2
приложение 3
приложение 4
приложение 5
приложение 6
приложение 7
приложение 8
приложение 9
приложение 11
приложение 12
приложение 13
приложение 14
приложение 10
техническа спецификация
указания
обявление ОПМ
решение ОПМ
КС ОПМ


18.02.2013


   Документация за участие в открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена" по обособени позиции № 1, 2 , 3, 4, 5, 6 и 7.

приложение 1
приложение 2
приложение 2.1
приложение 3
приложение 3.1
приложение 4
приложение 5
приложение 6
приложение 7
приложение 8
приложение 9
приложение 10
приложение 11
доставка
одобрил
См
СМ
разяснения по документация

07.12.2012

   Публична покана за представяне на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Инженеринг - Ремонт и обновяване на детска площадка ЦДГ с. Токачка”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9009950.
Документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.

29.11.2012

   Публична покана за представяне на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет:„Изработване на работен проект за приют на кучета”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9009447.
Документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.
    Снимки на съществуващата сграда може да видите тук

     С Ъ О Б Щ Е Н И Е


   След проведената чрез публична покана, процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на работен проект за приют на кучета”, открита със заповед № КО – 678/16.11.2012 г. на кмета на община Крумовград, Ви съобщаваме следното:

За участие в процедурата имаше подадена само една оферта от участника „ТОБО-КММ” ООД гр. София, която след разглеждането и от назначените от възложителя длъжностни лица се установи, че не отговаря на предварително обявените условия.

Във връзка с това за възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изработване на работен проект за приют на кучета” ще се предприемат отново действия по реда на глава осма „А” от ЗОП за публикуването на публична покана за възлагането на обществена поръчка със същия предмет, като се запазят същите изисквания и условия за участие в процедурата.16.11.2012

   Публична покана за представяне на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет:„Изработване на работен проект за приют на кучета”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9008767.
Документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.


15.11.2012

     Публична покана за представяне на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Изработване на работен проект за реконструкция, доизграждане, благоустрояване и озеленяване на УПИ ІІ в кв. 19 по плана на гр. Крумовград”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9008734".

Документацията за участие и образците към нея може да изтеглите от тук.

06.11.2012

     ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в процедура по възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура за доставка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти, необходими за детските градини, ученическите столове и социалните заведения на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

Образци
Обявление на хранителни продукти 2012
Решение доставка на храни 2012
Указания храни 2012


22.10.2012

     СЪОБЩЕНИЕ
   Във връзка с проведена процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на хигиенни материали за нуждите на Община Крумовград и звената към нея”, открита със заповед № КО – 566/02.10.2012 г. на кмета на община Крумовград уведомяваме, че класирането на участниците е както следва:
І място – „ГОДУМ 2008” ЕООД гр. Крумовград, с адрес за кореспонденция гр. Крумовград, пл. „България” № 1А, магазин „Свежест”, с подадена оферта с вх. № 26-00-416 от 16.10.2012 г. в 16:20 часа с пореден № 291 в регистъра, с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на 26 491.92 лв. без ДДС.

ІІ място – „Тони Фил” ООД гр. Пловдив с адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, ж. к. „Тракия”, бл. 91, тел./факс 032-645-621, e-mail: office@tonifil.com , с подадена оферта с вх. № 26-00-415 от 16.10.2012 г. в 15.26 часа с пореден номер в регистъра 290, с предложена крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на 27 988.20 лв. без ДДС.02.10.2012

     Публична покана за представяне на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на Община Крумовград и звената към нея” и документация за участие в процедурата:

Документация за участие
КСС образец
Образец 7
Оразец 6
Образец 8
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 8
Публична покана20.09.2012

   Документация ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Зимно поддържане и снегопочистване за сезон 2012-2013 г. по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на общинските пътища на територията на Община Крумовград”.
Договор

Обявление
Решение
Приложения
Указания

17.09.2012

   Процедура на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма "А" от ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на стопански инвентар за нуждите на община Крумовград и звената към нея" по обособени позиции №1, 2, 3

5.1 ОП 1
5.1 ОП 2
5.1 ОП 3
Proekto dogovor
Publichna pokana 17.09
ДОКУМЕНТАЦИЯ_ЗА_УЧАСТИЕ - Стопански интвентар
Заповед-откривам Стопански инвентар 2012
Образец № 4 ПИП
Образец № 5
Образец № 6 декларация договор
Приложение № 1 Списък на документи
Приложение № 2 - оферта
Приложение № 3 - Адм. сведения
публична покана
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ за обособена позиция № 1
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ за обособена позиция № 2
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ за обособена позиция № 3


02.08.2012

   Публична покана за представяне на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнители на конуслтантски услуги по проект „Лесно пътуване: Решения за електронна мобилност Гърция – България„ («Easytrip: GR-BG E-Mobility solutions » ) с две обособени позиции (ОП) както следва: ОП.1. Проучване за устойчивост и подкрепа за местните политики и ОП.2. Проучвания за потребностите на потребителите. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9004665".

Публична покана
Документация за участие
Техническа спецификация
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8


02.08.2012

   Публична покана за представяне на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на Работен Пакет(РП) 5, Дейности 5.2, 5.3 и 5.4 „Консултантски услуги за управление и маркетинг на Зелен Център, с. Аврен”по проект „Зелен център – Природата за нас и ние за природата”. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9004664".

Консултантски услуги
Документация за участие
Публична покана
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8


25.06.2012

   Образци на документи от докуменцията за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: Обекти от общинска пътна мрежа на територията на Община Крумовград


Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
ОП 1
ОП 2


20.06.2012

    Публична покана за представяне на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства за нуждите на община Крумовград и звената към нея” по обособени позиции ) 1, 2, 3 и 4. Публичната покана е публикувана на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9003090".

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.


Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"