НОВИНИ

    Метеорологични станции Крумовград
  

   ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ АВТОМАТИЧНО ОТ
ЦЯЛАТА СТРАНА И ПО ИНТЕРНЕТ.
ПЛАЩАНЕТО СТАВА САМО ПО ЕГН НА ФИЗИЧЕСКИТЕ
ЛИЦА ИЛИ ЕИК НА ФИРМИТЕ

   От 15 януари Община Крумовград пусна модерна услуга за жителите си. Данъчно задължените вече могат да плащат автоматично местните данъци и такси от всяка една точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица и ЕИК-а на фирмите.
Таксата за плащане от каса на ИЗИПЕЙ е минимална - от 1 до 5 лева в зависимост от дължимите суми. Само 0.40 лв. за транзакция е таксата за плащане през интернет (ePay) без оглед на дължимото.
По новия начин на плащане не е необходимо да се носят и представят печатните съобщения или да се попълват каквито и да са документи. ИЗИПЕЙ към момента има точно 2 300 каси и офиси в цяла България. ИЗИПЕЙ има 1 каса и в Крумовград. Тя се намира на пл. "България" №6. На нея гражданите освен да платят битовите сметки, да извършат плащания към държавни институции, Съд, КАТ и МВР, да заредят ваучери за мобилни телефони, да получат или изпратят пари, вече могат да плащат данъците и към своята община, и към други общини в страната, където имат свои имоти.
Подробна информация, къде се намират всички каси на ИЗИПЕЙ в България,може да видите ето тук: http://www.easypay.bg/?p=offices_list
Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно гражданите . Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Услугата е безвъзмездна за Общината. Тя стана възможна след като кметът на Крумовград г-жа Себихан Мехмед подписа договор за предлагането й с дружествата ИЗИПЕЙ и ИПЕЙ. Така Крумовград стана поредната община в област Кърджали, внедрила модерно и европейско обслужване за жителите си и подобрила възможността за събираемост на местни приходи.
Облекчаването на административните услуги, снижването на цените им, предоставянето на широка възможност за избор от страна на гражданите иприближването на администрацията до тях са едни от основните приоритети вработата на кметския екип.

   В допълнение ИЗИПЕЙ работи с партньор в Турция.Това е банка АКИФ. Банката има 14 000 офиса в цялата страна. Те работят с парични преводи към и от България с доста ниски такси. Тях може да видите на този линк: http://fexopay.com/?p=_turkey_fee. Двете дружества работят в посока внедряване на автоматичното разплащане и от Турция към България.
      Почина почетния гражданин на Крумовград
Фискарн Бернтссон – гражданин на Кралство Швеция, Крумовградската общественост загуби един добър приятел и дългогодишен дарител, а ОбС-Крумовград и ръководството на общината изпратиха съболезнователен адрес до близките на починалия почетен гражданин на Крумовград – Фискарн Бернтссон.
    Чрез основаната фондация „Помощ за България”, повече от 20 години той откликваше на нуждите на сираци и изпаднали в беда семейства.
Фискарн се занимава с отглеждане на цветя и чрез фондацията години наред организира базари всеки четвърти понеделник на юни .Събраните средства от благотворителните продажби, жителите на градчето Варберг-Кралство Швеция, даряват на населението от Източните Родопите, чрез изселника от Крумовград Хасан Татарофф.
С дарената апаратура и финансови средства за болниците в област Кърджали, Фискарн даде шанс за живот на стотици хора. Ежегодно радваше децата от КСУ в Крумовград с дарения от дрехи и обувки.
С дарени средства за построяване и обзавеждане на нова къща, върна вярата в доброто на семейство от с.Девисилово, останало без дом след пожар.
Това е само част от неуморната благотворителна дейност и безкористния труд на Фискарн за доброто на хората.
Крумовградската общественост никога няма да го забрави, защото след себе си той оставя светъл път и пример, който всички трябва да следваме.
30.03.2016

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА
В ОБЩИНА КРУМОВГРАД


РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
В ОБЩИНА КРУМОВГРАД


25.03.2016

     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Община Крумовград кани собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради на информационна среща, която ще се състои на 29.03.2016 г. (вторник) от 17:30 часа в залата на Общинска администрация на пл. „България“ № 5 във връзка с изпълнение на енергийни мерки на жилищни сгради по Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Обръщаме внимание, че средствата са ограничени и срокът за кандидатстване изтича!
ОбА-Крумовград20.03.2016


16.03.2016

     О Б Я В А

   На основание Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Крумовград

Председателят на Общински съвет - Крумовград

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА

на публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Крумовград за 2015 година.
Публичното обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Крумовград за 2015 година ще се проведе на 22.03.2016 година /вторник/ от 13.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград.

    Материали по отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Крумовград за 2015 година са публикувани на адрес: www.krumovgrad.bg, вижте материалите тук


Председател на ОбС-Крумовград: Метин Байрамали

07.03.2016

     С Ъ О Б Щ Е Н И Е


   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД СЪОБЩАВА ,

че актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Крумовград през 2016 г.,като:

І. В Раздел „Б” – „Имоти, които община Крумовград има намерение да продаде” се добавя нова точка 44.
- Поземлен имот находящ се в урбанизираната територия на с.Джанка, ЕКАТТЕ
20732 с площ от 799 (седемстотин деветдесет и девет ) кв.м., ведно с построената през 1965 год. в него: масивна сграда със застроена площ от 191 (сто деветдeсет и един) кв.м., актуван с АОС № 9378/11.01.2016 год.

   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2 ЗНА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.. 77 АПК, ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДА ИЗРАЗЯТ СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА ЗА
ПРОГРАМАТА.


01.03.201629.02.2016

     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРУМОВГРАД


    О Р Г А Н И З И Р А

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА 138-ТА ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ИГО
НА 03 МАРТ 2016 Г. ОТ 10.30 Ч. НА ПЛОЩАДА

- 10.30 ч. от площада – Шествие за поднасяне на венци и цветя пред паметниците на Руския войн и капитан Петко войвода;

- 11.00 ч. на площада – Приветствие от кмета на общината и концерт на народните певици Калина и Невена.


З А П О В Я Д А Й Т Е !


29.02.2016

     ОБЯВЛЕНИЕ

   На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

     СЪОБЩАВА

   На заинтересованите лица, че е изготвена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Водоснабдяване на село Звънарка на три етапа: Етап І: Водоснабдяване на с. Звънарка, мах. Дъбово и мах. Лозино; Етап ІІ: Подобряване на водоснабдяването на с. Орех и кв. Изгрев, гр. Крумовград; Етап ІІІ: Подобряване на водоснабдяването на с. Звънарка от водоеми №5”.
Документацията е на разположение в сградата на Общината (пл. „България” №16), ет.2, ст.8 за срок от 14 дни от датата на настоящото съобщение. На основание чл.6, ал.9, т. 1 от Наредбата за ОВОС могат да се правят писмени предложения и възражения до кмета на община Крумовград в определения 14-дневен срок.

КМЕТ: ...........................
/Себихан Мехмед/

29.02.201629.02.2016


   Във връзка с разпоредбата на чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с писък на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване в Община Крумовград през стопанската 2016/2017 година, може да видите тук

18.02.2016

     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД СЪОБЩАВА , ЧЕ АКТУАЛИЗИРА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКАСОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗА 2016 ГОДИНА.

Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Крумовград през 2016 г.,като:
І. В точка VІ . „Обекти от първостепенно значение по чл.8, ал.9, т.6 от Закона за общинска собственост.” се добавя точка 4.
4. Водоснабдяване на с. Звънарка, мах. Дъбово и мах. Лозино , община Крумовград.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2 ЗНА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.. 77 АПК, ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДА ИЗРАЗЯТ СТАНОВИЩА ПО АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА.


17.02.2016

     СЪОБЩЕНИЕ

   На вниманието на собствениците на кучета!

Общинска администрация – Крумовград напомня, че крайният срок за заплащане на годишната такса за притежаване на куче е 31 март 2016 година. За кучета придобити след 31 март таксата се заплаща в едномесечен срок от датата на придобиване.
Таксата е в размер на 10 лв. и се заплаща в Общинска администрация – Крумовград, Дирекция ”Местни данъци и такси”, пл.”България” № 16.
Всички собственици на кучета, съгласно Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Крумовград, са длъжни да извършат ветеринарномедицинска и административна регистрация на притежаваните от тях животни.
Административна регистрация на кучета се извършва в Общинска администрация – Крумовград, след представяне на изискуемите документи по наредбата.
Глобата за неизпълнение на задължението за регистрация на куче в Общинска администрация – Крумовград е в размер до 100 лева.

За повече информация може да се обръщате към Дирекция ”Стопански дейности и икономическо развитие” при Общинска администрация Крумовград, пл.”България” № 16, етаж 2, стая № 2 или на тел.: 03641 7553.


11.02.2016

   На основаниe чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.20, ал. 2 във връзка с чл.94 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград и Заповед № КО-102 от
08.02.2016 г. на кмета на Община Крумовград
     О Б Я В Я В А
І.Откривам на основание чл.94, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград, процедура.
1.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.
2.Предмет на търга: „ Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Метален павилион № 2 с площ от 9.50 кв.м. в ПИ с идентификатор 39970.504.981 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Крумовград , за търговска дейност.”
3. Определям първоначална тръжна наемна цена на месец от 34.70 (тридесет и четири лв. и 0.70 ст.) без ДДС.;
4. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната наемна цена, който се внася в касата на общината – стая 10, ет. 3 на Общинска администрация гр. Крумовград, пл. “България” № 5 в срок до 17.00 ч. на 23.02. 2016 г.
5. Търгът ще се проведе на 02.03. 2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА –Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж.
6. Тръжната документация в размер на 40.00 лв. (невъзстановими) се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5, ет.2 на ОбА, гр. Крумовград, пл. “България” № 16.
7. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 09.03 2016 год. от 10.00 часа в залата на ОбА Крумовград, находяща се на пл. „България „ № 5, І-ви етаж, при същите условия.
8. Тръжната документация за повторния търг се заплаща в касата на ОбА и се получава в Дирекция “Общинска собственост”, находяща се в стая № 5,ет.2 на ОбА гр. Крумовград, пл. “България” № 16 и се подава до 17.00 часа на 08.03. 2016 год.
9. Документите за участие се приемат в стая № 2 (“Деловодство”) до 17.00 ч. на 01.03.2016 г. за търга насрочен за 02.03.2016 год. и за повторния търг до 17.00 ч. на 08.03.2016 год.
10. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от 14.00 – 16.00 ч. до 08.03.2016 г. след закупуване на тръжната документация.
ІІ. Утвърждавам тръжната документация за участие в търга на основание чл.94, ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград
ІІІ. Определям такса за закупуване на тръжна документация в размер на 40.00 лв. (определена в т.76 от Приложение № 1 към чл.54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Крумовград).
ІV. Утвърждавам обявата за търга на основание чл.95,ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет Крумовград.
V. Възлагам на Дирекция „Общинска собственост” да публикува обявата в интернет страницата на община Крумовград в един регионален ежедневник, както и на видно място в сградата на общинска администрация гр.Крумовград.
Участниците да носят документ за самоличност.
Разяснения относно процедурата могат да бъдат получени в Дирекция “Общинска собственост”, стая № 5,ет.2 на ОбА, или на тел. 71-13, 75-22, вътрешен – 119 и/или 159.

КМЕТ НА ОБЩИНА:…......……………
/ СЕБИХАН МЕХМЕД/


10.02.2016

     О Б Я В Л Е Н И Е

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройството на територията, дирекция „Териториално развитие и благоустройство” при общинска администрация гр.Крумовград
съобщава
на заинтересуваните лица, че с със Заповед № КО-40 от 21.01.2016 год. на Кмета на община Крумовград се разрешава възлагане изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 39970.505.238 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище гр.Крумовград.
Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите, с които се разрешава изработването на проект за ПУП не подлежат на оспорване.

10.02.2016

   Бюджет Община Крумовград за 2016год., тук

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/Себихан Мехмед/


08.02.201608.02.2016


     Община Крумовград обявява конкурси за длъжността: Директор на дирекция „Национални и европейски програми и проекти”-1 щатна бройка

6900 гр. Крумовград, пл. „България” №5
централа: +359 3641/71-13, Секретар 03641/7101
факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg

     О Б Я В Л Е Н И Е

   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.10a, ал.1 от ЗДСл, чл.14, ал.1 от НПКДС и Заповед № КО-85 от 01.02.2016г. Кметът на община Крумовград

ОБЯВЯВА

Конкурс за Директор на дирекция „Национални и европейски програми и проекти” в общинска администраця Крумовград - 1 щатна бройка
1.Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител
- образование - висше -магистър;
- специалност –правни, педагогически, инженерни, хуманитарни науки, социално-стопански или природни науки.
- минимален ранг - трети младши
- професионален опит – 4 години и опит в разработване и изпълнение на проекти .
2.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
- Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;
- Аналитична компетентност;
- Комуникационна компетентност;
- Работа в екип;
- Ориентация към резултати;
- Фокус към клиента;
- Лидерска компетентност;
- Управленска компетентност;
- Стратегическа компетентност;
- Компютърна компетентност;
3.Начин на провеждане на конкурса:
- Писмен тест;
- Задължително интервю.
4.Кратко описание на длъжността:
Ръководи, организира координира и контролира цялостната дейност на дирекцията; участва активно в провеждането на общинската политика и стратегия в областта на европейските и националните програми и проекти.
5. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността е 700.00 лева/определя се съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация / ДВ, бр.49 от 26.06.2012г.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
Заявление по образец;
Декларация гражданство и за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
7.Документите следва да бъдат представени в деловодството на общинска администрация Крумовград в срок до 14 дни от публикуването на обявата на Адрес: гр. Крумовград, пл. «България» № 5,
8.Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за информация на първия етаж в общинска администрация Крумовград и на интернет страницата на общината.
Подаването на документите се извършва лично или чрез упълномощено лице.

При подаване на документите кандидатите получават длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

КМЕТ НА
ОБЩИНА КРУМОВГРАД
СЕБИХАН МЕХМЕД

05.02.201625.01.2016

   Покана за заседание на Общински съвет Крумовград, тук
Приложение №10 към бюджета на Община Крумовград, тук

26.01.2016

     О Б Я В А
   за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, вижте тук, тук и тук

22.01.2016

     СЪОБЩЕНИЕ

   Уважаеми граждани, във връзка с изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на Дейност 3 и Дейност 5 от проекта с договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР) и съобразно броя на часове за предоставяне на здравни услуги, определени с анекс към партньорското споразумение, Ви уведомяваме, че от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително, в изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” ще се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”.
Необходими документи при кандидатстване:
1. заявление (по образец);
2. документ за самоличност (за справка);
3. автобиография;
4. диплома за базово медицинско образование;
5. документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.);
6. служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран);
7. пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер).
Документите ще се приемат в стая №9, пл. България №6, Общинска администрация. В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, срокът за прием може да бъде удължен най-късно до 29.01.2016 г.
За повече информация може да се обърнете към г-н Айхан Курт- администратор на проект „Нови възможности за грижа”, стая №9, пл. България №6, Общинска администрация.

22.01.2016


   Заявление за координатор по проект, тук

18.01.2016

13.01.2016

РЕГИСТЪР
за разпоредителните сделки с имоти –общинска собственост в
Община Крумовград, тук


12.01.201606.01.2016

      О Б Я В Л Е Н И Е

    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройството на територията дирекция „Териториално развитие и благоустройство” при общинска администрация гр.Крумовград
    С Ъ О Б Щ А В А
на заинтересованите лица, че с решение №39 от протокол № 3 от 22.12.2015 год. на общински съвет Крумовград се дава разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе
на обект: „Външно електроприсъединяване на базова станция „Звънарка“KRZ 0038 в п.и. 000039 в землището на с.Сърнак, местност „Айнели“, община Крумовград“ в обхват поземлени имоти с номера 000039, 000071 и 000080 в землището на с.Сърнак, общ.Крумовград. Проектът за ПУП – ПП за трасето на кабелното електроприсъединяване със съответните сервитути, да бъде съобразен със съществуващото в горепосочените имоти трасе на кабелно електроприсъединяване на друг GSM оператор.
На основание чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до кмета на община Крумовград в 14 - дневен срок от датата на настоящето съобщение

КМЕТ:
/Себихан Мехмед/
06.01.2015 г.


29.12.2015

     О Б Я В Л Е Н И Е

   Oбщина Крумовград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OР001-2.003 „Приеми ме 2015“, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9OР001-2.002-0132-C01, ще осъществи подбор на двама социални работници към Екип по приемна грижа, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Крумовград

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК
Основни функции:
1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”.
2. Познава подробно всички дейности, свързани с услугата ”Приемна грижа” и ги прилага в работата с приемните семейства.
3. Участва в разработването на план за ползване на услугата “Приемна грижа”.
4. Консултира приемните родители, в зависимост от техните потребности.
5. Предоставя подкрепящи услуги – обучения на кандидати за приемни родители, супервизия, семейна конференция и групи за самопомощ.
6. Работи в тясно сътрудничество с отдел ”Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” обслужващ територията на съответната община.
7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата настанени в приемни семейства.
8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”.
9. Участва в организираните обучения от екипа за организация и управление на проекта.
10. Участва при провеждане на екипни срещи.
11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
12. Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на социалните и хуманитарните дейности.
2. Професионален опит – не е необходим. Опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство.
3. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:
1. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
2. Опит при работа в екип.
3. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т.2, във връзка с чл.68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда.
Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.
Минималната основна месечна работна заплата е в размер на 600,00 лв.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
• Писмено заявление за кандидатстване по образец.
• Автобиография по образец.
• Декларация по образец.
• Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда.
• Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в община Крумовград, пл. „България”№16 ет.ІІІ, стая №5 за проект ”Приеми ме 2015” в срок до 06.01.2016 г. включително -17.00 часа, за процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бюджетна линия BG05M9OР001-2.003 „Приеми ме 2015“.
3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Крумовград, в която участва представител на Дирекция “Социално подпомагане”.
4. Подборът протича в два етапа:
• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
• Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.
До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Крумовград и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Крумовград.
В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.
Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.
Кметът на община Крумовград сключва трудов договор с класираните кандидати.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
община Крумовград


28.12.2015


НАРЪЧНИК НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ
23.12.2015

    ПРОЕКТ НА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД ПРЕЗ 2016 Г.

   ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА
2015 – 2019 г.

18.12.2016
16.12.2015
15.12.2015

     С Ъ О Б Щ Е Н И Е


   Общинска администрация – Крумовград уведомява населението но община Крумовград, че с цел осигуряване спокойствието, опазване здравето на гражданите и спазване на обществения ред по време на Коледните и Новогодишните празници, със Заповед № КО-642 от 11.12.2015 година на кмета на община Крумовград Е ЗАБРАНЕНО :

1.Търговията с пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на територията на община Крумовград, извън обектите, притежаващи разрешение за търговия с пиротехнически изделия, издадено по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
2.Продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 - на лица под 16 години и от категория 3 - на лица под 18 години.
3.Търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка.
4.Употребата на пиротехнически изделия в районите на учебни заведения и заведения за социални услуги, здравни и лечебни заведения, молитвени домове и храмове, в превозни средства, в близост до леснозапалими материали, на улици, площади, паркове, паркинги, пазари, стадиони и други обществени места, където се събират множество хора, с изключение на случаите, за които има изрично разрешение.
5.Употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в заведения за хранене и развлечения, в културни и спортни зали, в закрити помещения, в предназначените за общо ползване части на сгради.
За недопускане на нещастни случаи, притежателите на всички видове огнестрелно оръжие да предприемат необходимите мерки за стриктно спазване разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, за предотвратяване неправомерната му употреба.


14.12.201504.12.2015

П Р О Г Р А М А
ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА КОЛЕДА И НОВАТА 2016 Г. В КРУМОВГРАД


10.12.2015 г. – Запалване светлините на градската елха с
16.45ч.площада децата от групите към ОДК и Дядо Коледа;
Огнено шоу на група „Дивинитас”- София;


18.12.2015 г. - „С песен, усмивка и надежда”-концерт и
18.00ч.р-т „Дивна“ общоградско веселие с участието на
самодейните колективи от града;

22.12.2015 г. –„В очакване на Дядо Коледа”- театрална
09.00и14.30ч.ДГ постановка за децата от ОДЗ „М.Палаузов”
и ЦДГ„Ю.Гагарин”;


22.12.2015 г. – „Предпразнично веселие край елхата”-
17.00ч. зала ОДК концерт на децата от групите към ОДК;


31.12.2015 г. – Празнични илюминации;
24.00 ч.- площада „Хоро се вие...”- народно веселие с
участието на оркестър „Родопска младост”
с ръководител Мануш Саръев.05.10.2015

     О Б Я В А
за провеждане на конкурс за комплектуване на вакантни длъжности, изискващи старшински военни звания в Представителния духов оркестър на Военноморските сили с оркестранти, чрез приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


01.10.2015

Приложение към Протокол по чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

Приложение към Протокол по чл.37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд30.09.2015

     О Б Я В А
   за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

15.09.2015

   ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА
В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

23.08.2015


03.08.2015

   ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРА И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

09.07.2015


       ВАЖНО !!! ВАЖНО !!! ВАЖНО !!!

     С Ъ О Б Щ Е Н И Е
   ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ

   Общинска администрация- Крумовград напомня, че на 10.07.2015 година /петък/ изтича срокът, в който собствениците на регистрирани в системата на БАБХ животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, могат да подадат на заявление по образец до кмета на община Крумовград за наемане на МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ от Общинския поземлен фонд от стопанската 2015/2016 година.
В същия срок заявления могат да попадат и лицата, които към 01.07.2015 г.не са се явили за сключване на договори за наем на мери, пасища и ливади.
Няма да бъдат разглеждани заявления постъпили след посочения срок.
Информация за имотите и реда за подаване на заявление за ползване, както и образци на документите може да получите в съответното кметство или дирекция “Стопански дейности, икономическо развитие и управление на проекти“ при Общинска администрация –Крумовград, етаж II, стая №1.08.07.2015
   Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в Община Крумовград през стопанската 2015/2016 година , вижте тук

03.07.2015

     Ваканция! Да запазим живота на децата на пътя!

   Главна дирекция „Национлана полиция” – МВР организира провеждането на акция „Ваканция! Да запазим живота на децата на пътя!, насочена към ограничаване на причините и условията за пътнотранспортни инциденти с деца и юноши през рисковия за катастрофи период на лятната ваканция.

   ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

   За пътна безопасност на децата през лятната ваканция – 2015 г.
   Тези препоръки се базират на анализа на пътнотранспортните произшествия с деца и на изводите за обстоятелствата и предпоставките за тяхното настъпване. Насочват вниманието към възникването на рисковите ситуации и предпазват от попадане в тях. Възприемането им и тяхното спазване изграждат защитно поведение както у водачите на пътни превозни средства (ППС) и възрастните хора, които се грижат за сигурността на децата, така и у самите подрастващи, участници в движението.

    ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ

 Когато играете навън,
 когато сте пеша или
 на велосипеди, ролери скейтбордове,
избирайте места, които са далече от оживени улици с натоварено автомобилно движение.
Когато се налага да пресечете такава улица:
 се съберете в група или
 застанете до някой възрастен човек,
 преминете през платното само при зелен сигнал на светофара, а
 ако няма светофар – само когато платното е напълно свободно и няма приближаващи от двете страни автомобили,
Никога не пресичайте платното тичешком:
 спрете до бордюра,
 огледайте се внимателно първо наляво, после надясно и
 стъпете на платното само когато не приближават автомобили, които са опасно близо, и когато
 прецените, че сте в пълна безопасност.
Ако се чувствате несигурни и застрашени, е добре да пресичате в група, заедно с възрастните.
Когато пресичате оживени кръстовища със светофарна уредба, не бързайте да навлизате на платното веднага след като светне зеленият сигнал за пешеходци. Въпреки разрешаващия сигнал:
 първо се огледайте в двете посоки, защото
 винаги може да има автомобили, които навлизат в кръстовището в последния момент, на червено, и то с висока скорост.
Много от пострадалите деца и юноши в момента на катастрофата са били пътници в автомобилите, карани от родители, приятели и близки. Тогава те се оказват безпомощни потърпевши. Когато се возите в автомобил,
 по-добре седнете на задната седалка.
 Ако вече сте големи и сядате на предна дясна седалка, поставете предпазния колан без шофьорът да ви подканя. Това ще бъде пример и за него да постави колана.
 Ако шофьорът управлява с прекалено голяма скорост и изпреварва рисковано, направете забележка.
Отказвайте да се возите на:
 стари,
 неизправни,
 саморъчно сглобени мотопеди и мотоциклети, карани от ваши неправоспособни приятели. Рискът от катастрофа е голям.
Не забравяйте, че е крайно опасно да се пресича:
 на неопределени за това места (извън кръстовищата и пешеходците пътеки);
 между паркирани край платното автомобили – малкото дете поради ниския си ръст е невидимо за шофьора на приближаващия автомобил и на практика изтичва в опасната му зона, в която той не може да спре.

   ПРЕПОРЪКИ КЪМ ВОДАЧИТЕ

Никога не забравяйте, че детето
 намиращо се в нашето полезрение на и край платното, във всеки момент представлява сериозна опасност и предпоставка за злополука;
 не е малък възрастен и не бива да очакваме от него логично и адекватно поведение;
 е подвластно на своите емоции в играта и импулсивно предприема действия, без да мисли за безопасността си.
Още при забелязване на деца на и край платното трябва да се подготвим за предотвратяване на евентуална изненада, като:
 отнемем газта,
 намалим скоростта с готовност за спиране или спасителна маневра.
Често, дори и да стои спокойно на тротоара и да гледа към нашия автомобил, детето се втурва внезапно на платното, като попада в „опасната зона” пред автомобила. Не са рядкост и случаите, когато детето изскубва ръката си от тази на възрастния, който го води, и тичешком излиза на платното.
В населено място, особено по оживени улици с търговски обекти, интензивно пешеходно движение и ограничена от паркирани автомобили видимост, се движете:
 със скорост И под максимално разрешената
 с готовност за реагиране при внезапна поява на дете.
Пресичайки внезапно между паркирани автомобили, малкото дете, поради ниския си ръст, е невидимо за вас и внезапно се появява в “опасната зона” пред автомобила.
Непрекъснато прогнозирайте при шофиране в населено място откъде може да ви изненада дете с внезапно пресичане на платното.
Характерни места, където това често се случва, са:
 спирките на обществения транспорт;
 сигнализираните пешеходни пътеки;
 оживените централни улици с колони паркирани автомобили отстрани;
 отсечки, преминаващи покрай паркове и градинки.
Опасността е по-голяма, ако участъкът позволява по-голяма средна скорост – булевард, улица с по-широко платно. При индикация за поява на деца на платното, поддържайте и в тези участъци по-ниска скорост.

   Ако от порта на дворна ограда изскочи дете и без да се огледа, притича през платното, бъдете нащрек и веднага намалете скоростта, защото след него би трябвало да очаквате излизане на друго дете, участващо в гоненицата.

   Търкулналата се на платното топка иззад оградата на къщата е сигнал, че след нея веднага ще изтича дете. Бъдете готови за спиране.
   Ако от двете страни на платното, на банкета или тротоара има деца, които разговарят отдалече, бъдете в готовност за спиране, тъй като е голяма вероятността някое от децата да се втурне през платното към другите.
   Когато дете стои на тротоара или пред пешеходната пътека, предвидливо намалете скоростта и се опитайте да осъществите визуален контакт с него, т.е. да се убедите, че детето е възприело вашия автомобил. Но дори и това не е достатъчно, за да сте спокойни, когато преминавате покрай него. Дори и да е обърнало главата си към автомобила ви, още не е сигурно дали то ще остане на мястото си, или ще излезе внезапно на платното.
   Ако в населено място застигате група деца, които вървят отдясно по платното, с гръб към вашия автомобил, намалете скоростта. Трябва да се убедите, че те са възприели приближаването на автомобила ви. Подайте къс сигнал с клаксона, за да съобщите за приближаването си. Ако децата не реагират, повторете. Ако едно от тях обърне глава и види автомобила ви, това още не означава, че и останалите са го възприели. В последния момент някое от децата може да изтича наляво на платното пред автомобила.
   Ако забележите дете, което се кани да пресече улицата по пешеходна пътека, но се колебае дали да навлезе на платното, виждайки приближаващия ви автомобил, и дори прави крачка и се връща отново, по-добре намалете скоростта, спрете и му дайте знак с ръка да пресече спокойно. Никога не може да сте сигурни дали то няма да се втурне в последния момент на платното тичешком. Не забравяйте, че много от децата са убедени погрешно, че на пешеходна пътека имат пълно предимство и поради това са склонни внезапно да излязат на платното с измамната сигурност, че шофьорът ще спре на всяка цена и ще ги предпази.
   Децата нелогично се плашат повече от по-големите, товарни автомобили, макар че са по-бавни, а не толкова от леките, които всъщност са по-опасни, защото се движат с по-голяма скорост. Ако сте зад волана на лек автомобил, вие сте в по-голям риск да блъснете дете. Вероятността то да предприеме внезапно пресичане пред вашия автомобил, е по-голяма. Затова компенсирайте тази опасност с по-ниска скорост.
   Когато решавате да спрете и да пропуснете дете да пресече по пешеходната пътека, непременно погледнете на огледалото за обратно виждане дали в този момент зад вас в съседната лента не приближава с висока скорост друг автомобил, чийто шофьор е решил да ви изпревари. Той не би видял детето, което пресича пред вашия автомобил и би го блъснал, след като то се появи внезапно в опасната зона на неговия автомобил.
   В населено място по лентата за насрещно движение в обратна посока се движи товарен автомобил, с който предстои да се разминете. Същевременно, макар и не на толкова близко разстояние, виждате дете, което гледа към товарния автомобил и го изчаква да премине, за да пресече улицата. Вниманието му изцяло е насочено към товарния автомобил и затова не възприема вашия, който приближава от другата посока. Намалете скоростта, защото веднага след преминаването на товарния автомобил детето ще се втурне да пресича и ще излезе пред вашия в опасната зона.
   В малките градчета и селата много често може да срещнете каруца, управлявана от дете или юноша. Бъдете много предпазливи. Макар каруцата да е спряла на кръстовището и да изглежда, че ще зачете вашето предимство, очаквайте тя да потегли неочаквано и да затвори пътя ви. При изпреварване заобиколете каруцата на най-голяма възможна странична дистанция, тъй като е голяма вероятността тя да направи внезапно завой наляво.
   В населените места и близо до тях често се срещат юноши на мотопеди и мотоциклети, най-често стари, технически неизправни. Юношите, които ги карат, са в повечето случаи неправоспособни, без предпазни каски. Те могат да предприемат най-неочаквани маневри: да не спрат и да не пропуснат автомобила ви, когато излизат от страничен път без предимство; да направят неочаквано завой наляво, когато ги наближавате, с намерение да ги изпреварите. Заобикаляйте ги със съобразена скорост.
   Повишена е опасността от блъскане на внезапно пресичащи деца на местата за почивка извън селищата. Преминавайте бавно и предпазливо през покрай тези места. Често се случва от семейството от другата страна да са пресекли бащата, майката и едното дете, а другото да се стреми да ги догони. В такъв момент то изтичва на платното, без да се огледа.
   При застигане на деца на велосипеди (които обикновено не се движат едно зад друго, а в група) намалете скоростта значително и ги заобиколете на възможно най-голяма странична дистанция в очакване някое от тях да направи внезапно завой наляво към автомобила ви. Бъдете много предпазливи към деца, които се возят по две на един велосипед. Те са много нестабилни върху велосипеда, трудно пазят равновесие и не следват права линия, спират трудно и на дълго разстояние, може да паднат пред вашия автомобил, когато ги заобикаляте.

     ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

   Когато през ваканцията детето ви е у дома, без надзор от страна на възрастен, а вие сте на работа, детето ви е в опасност при игрите навън. Най-добре е да:
 осигурите контрол и надзор от възрастен;
 отделите време, за да разговаряте с детето си и да проучите къде и с кого ще играе, когато вас ви няма;
 огледате заедно с него подходящите места в квартала, които са по-далеч от улици с интензивно движение на автомобили, както и
 най-опасните места, където не трябва да се играе.
Ако детето ви непременно държи да кара велосипеда, когато вие отсъствате от вкъщи, преди да дадете своето съгласие:
 заедно огледайте подходящите безопасни за това места в квартала – алеи, градинки, улици, затворени за движение;
 уточнете с кои деца ще кара велосипед и поговорете с най-голямото от групата, като му гласувате доверие да насочва и контролира по-малките да не излизат на опасните улици с интензивно движение.
   Много е рисковано и не е допустимо да бъде оставяно без надзор на възрастен навън да кара велосипед дете под 7-годишна възраст. Твърде опасно е и за по-големите – 10-12-годишни. Ако няма кой да наблюдава малкото дете навън, по-добре е да се получи споразумение велосипедът да се кара само в присъствието на родителите.
   Ако в населено място забележите опасна игра на деца на и край платното, която ги поставя в риск да пострадат при пътна злополука, не оставайте безучастни –направете забележка по подходящ начин, като обясните на децата опасността и ги отклоните от риска.
   Децата до 14-годишна възраст са най-застрашени да попаднат в злополука като пешеходци. И без велосипед детето ви при игрите навън е в опасност, дори по-голяма, особено когато е извън надзора на възрастен. Огледайте заедно с детето си и неговите приятели местата, на които възнамеряват да играят през ваканционните дни и определете най-безопасните, като им насочите вниманието към най-важното изискване: никога да не прекрачват бордюра и да не стъпват на платното, преди да са се огледали първо наляво, после надясно дали не приближава автомобил. Дори да им се струва, че автомобилът е далече, по-добре е да го изчакат и да пресекат едва когато платното е напълно свободно. Обяснете им, че най-опасни са леките автомобили, защото се движат по-бързо от товарните и автобусите.
   Много са пътните злополуки с тежки последици поради управление на мотопеди и мотоциклети от непълнолетни юноши. Някои родители дори се гордеят, че малкият им син или дъщеря вече кара мотопед, мотоциклет, неосъзнавайки голямата опасност. Ако вашият син, дъщеря или близък юноша кара мотопед или мотоциклет, без да е правоспособен, при това ако возилото е технически неизправно, той е в голям риск да пострада, независимо че управлява в собственото населено място или близо до него. Тъкмо в малките населени места, по улиците в тях и в близост до тях стават най-тежките катастрофи с такива водачи. Не забравяйте, че скутерите са всъщност мотопеди и за тяхното управление се изисква правоспособност (категория “М”) и ползване на защитна каска от водача. Направете всичко възможно да не допуснете неправоспособни малолетни и непълнолетни да управляват моторни превозни средства. Ако не е по силите ви, потърсете съдействие от полицията чрез телефон 112, за да предотвратите потенциално нещастие.
   При превозване на малки деца в автомобила, спазвайте непременно законовото задължение да ползвате за това обезопасителни системи за деца (седалки и столчета).

Отдел “Пътна полиция”,
Главна дирекция “Национална полиция”


01.07.2015

   Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в Община Крумовград през стопанската 2015/2016 година , вижте тук
   
          ВАЖНО !!!     ВАЖНО !!!       ВАЖНО !!!

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ

    Общинска администрация - Крумовград съобщава, че във връзка с предстоящото отдаване под наем на МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ от Общинския поземлен фонд, за стопанската 2015/2016 година, е необходимо земеделските стопани, които желаят да ползват под наем общински мери, пасища и ливади, да подадат заявление по образец до кмета на община Крумовград в срок до 10.07.2015 година.
    Няма да бъдат разглеждани заявления постъпили след този срок.
    Информация за имотите и реда за подаване на заявление за ползване, както и образци на документите може да получите в съответното кметство или дирекция Стопански дейности, икономическо развитие и управление на проекти при Общинска администрация –Крумовград, етаж II, стая №1.24.04.2015

   Приложение към Протокол на комисията по чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, вижте туктук и тук


20.04.2015

    Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Крумовград, тук


17.02.2015


   ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

     О Б Я В А

За приемане на лица в доброволния резерв по длъжностното разписание за резервисти
във военни формирования на видовете въоръжени сили

І. Със заповед № ОХ – 104 / 06.02.2015 г. на Mинистъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военни формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс: вижте тук.


16.02.2015


   РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД, вижте го тук.04.02.2015

     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще бъдат организирани работни срещи по области. За област Кърджали срещата ще бъде проведена на 08.02.2015 г. /неделя/ в Дома на културата в гр. Кърджали от 17:00 часа.
В рамките на срещата с кметовете на общините и домоуправителите от допустими за финансиране по програмата сгради, ще бъде направена презентация на одобрените методически указания по програмата, както и на образците за кандидатстване по програмата.
Методическите указания по програмата ще бъдат представени от г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройство.
За желаещите домоуправители и представители на сдруженията на собствениците от гр. Крумовград да присъстват на срещата, кметът на община Крумовград г-жа Себихан Мехмед ще осигури превоз.
За записване в органирания превоз посочените по-горе лица да се обадят на телефон 03641/73-13 или 73-18.

04.02.2015
   Актуализирана бюджетна прогноза 2015-2017 година, вижте тук.

20.01.2015

     ВАЖНО!!!

     САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ   Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

   За повече информация запознайте се с Методически указания и приложения към нея тук

    Мултимедийно представяне на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради тук и тук

03.08.2014

   Одитно становище за заверка без резерви на годишния финансов отчет на Община Крумовград за 2013год.

30.07.2014

   Oтчет за касовото изпълнение на бюджета на община Крумовград, вижте тук, тук, тук, тук и тук.

19.06.2014

   Oтчет за касовото изпълнение на бюджета на община Крумовград, вижте тук, тук и тук.

14.05.2014

   Oтчет за касовото изпълнение на бюджета на община Крумовград, вижте тук и тук.


Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"