Строителство

Част от строителната дейност на територията на Общината се осъществява от фирма "БКС" ЕООД. Дружеството притежава мощности (техника, транспорт, складови помещения). Заетите са над 80 души.

Със строителна дейност се занимават и други частни фирми като: ЕТ "ФиС Инженеринг", ЕТ "Внимание",ЕТ "Дурал" и ЕТ "Совастрой". В тях са заети около 40 души.
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"