Динамика на заетостта

Икономически активното население в общината по данни от Националния статистически институт е 9941 души, което е 50,23 % от цялото население на общината – 19792 души. На първо място са заетите в селското стопанство, следвани от тези в промишлеността, търговията и услугите. Заетите жени по отрасли са повече от 65 % , което се предопределя от развитата лека промишленост и тютюнопроизводството в общината. Преобладават заетите с ниско образование, устроени предимно в селското стопанство и в някои промишлени дейности.

Наблюдава се тенденция на намаление на общия брой на регистрираните безработни.

От новорегистрираните жените съставляват 49,11%. Делът на младежите до 29 години е 36,86%. В професионалната структура на новорегистрираните безработни най - голям е делът на безработните без квалификация 914 души. От тях 82,71% са с основно и по- ниско образование, което налага прилагането на специфични мерки за подобряване на адаптивните им способности в условията на променящите се изисквания на трудовия пазар.

Средногодишният брой на продължително безработните лица е 1000 души. От продължително безработните, жените представляват 55,90% и техният дял бележи увеличение с 4,57 пункта спрямо продължителната безработица през 2002 година. Делът на продължително безработните младежи до 29 г. в общата съвкупност на продължително безработните възлиза на 17,90 %. В професионалната структура на продължително безработните лица с най- висок дял са лицата без специалност, които съставляват 78.60%.

По образователна структура от групата на продължително безработните, отново най-висок е делът на регистрираните с основно и по-ниско образование – 73,60%. Разпределението на тази неравностойно поставена група на пазара на труда е в пряка зависимост от структурата на икономиката в нашия район.

Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"