Транспортна мрежа

Изградената пътна мрежа в общината е с дължина 360,6 км, от които 264,6 км са асфалтирани. Второкласните пътища са 27 км, третокласните - 75 км и общинските пътища - 261 км. Гъстотата на пътната мрежа в общината е 43 км/100 кв. км., която е по-висока от средната за страната (33км/100 кв. км.). Основни пътни артерии са път III-509 Харманли – Долно Черковище – Долна Кула – Крумовград – Токачка – Маказа и път II-59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград, които преминават през общинския център гр. Крумовград и свързват общината със съседните общини, областния град и националната пътна мрежа.

Те имат важно значение за социално-икономическото развитие на общината, като връзка с транспортен коридор № 9 Кърджали – Маказа – Александруполис, създават предпоставки за активно стопанско развитие и се повишава атрактивността на общината пред външния бизнес. Значението на тези пътни връзки ще нарастне с откриване на ГКПП Маказа и реалната експлоатация на транспортния коридор.
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"