Хидромелиорации

Необходимостта от напояване е важна предпоставка за повишаване на добивите от отглежданите култури. Изграждането и усъвършенстването на хидромелиоративния парк би довело до повишаване приходите на населението от произвежданата продукция. Основно напояването на този етап се извършва в землищата близки до поречието на р.Крумовица и до р.Арда по метода на разгъване на тръби за поливане. Не се използват достатъчно язовирните води. Няма изградени дружества за напояване, чиито членове биха стопанисвали и използвали язовирните води на по-ниска цена.
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"