Водоснабдяване и канализация

Водоизточниците в община Крумовград са недостатъчни в количествено и качествено отношение. Централно водоснабдени са 38 населени места и едно е частично водоснабдено. Останалите населени места се водоснабдяват от локални водоизточници, като през летните месеци се налага доставяне на вода с цистерни. Водоснабдителната мрежа се стопанисва от “ВиК” ООД, гр. Крумовград, което е с държавно и общинско участие. Количеството на доставената вода на човек от населението в общината през 2003 г. е 88 л/чден, което е значително по-малко от стойността на показателя за област Кърджали (101 л/чден) и страната (137 л/чден). Главната причина е сравнително ниската степен на индустриализация на общинската икономика и незначителното потребление на вода от индустриалните предприятия. Количествата на доставената вода за домакинствата в община Крумовград (85 л/чден) са по-високи от стойностите за областта и по-ниски от стойностите за страната (съответно 71 и 90 л/чден), като основен проблем е липсата на достатъчно водоизточници с качествена питейна вода. Канализационна мрежа има само общинския център гр. Крумовград, а в останалите населени места се използват септични ями и попивни кладенци.
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"