Постоянни комисии


І. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА в състав от 7 души:
Председател: Ергюн Ахмед Фейзи
Зам.председател: Асен Славчев Тюрдиев
Членове: 1. Милчо Иванов Казълов
2. Хасан Халил Хасан
3. Сабахтин Ариф Давуд
4. Алексей Веселинов Терзиев
5. Али Якуб Халил

ІІ. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОКОЛНА СРЕДА в състав от 7 души:
Председател: Мехмед Хасан Али
Зам.председател: Ерол Фикрет Фетта
Членове: 1. Баки Неждет Касим
2. Ергюн Фикри Мюмюн
3. Румен Ясенов Моллов
4. Димитър Николов Антонов
5. Красимир Съботинов Хорочев

ІІІ.ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКИА И БЕЗРАБОТИЦА в състав от 7 души:
Председател: Лейля Местан Исмаил
Зам.председател: Фами Расим Али
Членове: 1. Тасим Ахмед Мустафа
2. Баки Неждет Касим
3. Ергюн Фикри Мюмюн
4. Румен Ясенов Моллов
5. Байрам Мехмед Хюсеин

ІV. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ в състав от 7 души:
Председател: Ерол Фикрет Фетта
Зам.председател: Хасан Халил Хасан
Членове: 1. Милчо Иванов Казълов
2. Мустафа Хабиб Сали
3. Асен Славчев Тюрдиев
4. Али Юсеин Бояджи
5. Нурхан Ремзи Ахмед

V. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ в състав от 7 души:
Председател: Али Якуб Халил
Зам.председател: Алексей Веселинов Терзиев
Членове: 1. Гюлназ Назиф Муса
2. Ергюн Ахмед Фейзи
3. Венета Миткова Добрева
4. Красимир Съботинов Хорочев
5. Мустафа Осман Караджа

VІ. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА в състав от 7 души:
Председател: Фами Расим Али
Зам.председател: Сабахтин Ариф Давуд
Членове: 1. Мехмед Хасан Али
2. Лейля Местан Исмаил
3. Гюлназ Назиф Муса
4. Николай Кирилов Георгиев
5. Димитър Николов Антонов

VІІ. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ в състав от 7 души:
Председател: Тасим Ахмед Мустафа
Зам.председател: Димитър Иванов Мирчев
Членове: 1. Сабахтин Ахмед Чауш
2. Венцислав Маринов Стоев
3. Али Юсеин Бояджи
4. Мустафа Хабиб Сали
5. Байрам Мехмед Хюсеин

VІІІ. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ в състав от 7 души:
Председател: Фами Расим Али
Зам.председател: Ергюн Ахмед Фейзи
Членове: 1. Али Якуб Халил
2. Ерол Фикрет Фетта
3. Димитър Иванов Мирчев
4. Мехмед Хасан Али
5. Венцислав Маринов Стоев


Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"