Правилник за работата на Общински съвет Крумовград

09.12.2015

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАД


   ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


   Приет с решение № 3 от протокол № 2 от 26.11.2015 г. на Общински съвет Крумовград


   Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3. (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.
(2) Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност гражданско участие, демократичност, самостоятелност по отношение на общински и държавни органи при взимане на решения, гарантиране и закрила интересите на жителите на общината.

Чл.4. (1) Общинският съвет се състои от 29 съветници и заседава в заседателната зала на Общински съвет Крумовград на ул. «Трети март» № 3, съгласно приетата програма на ОбС.
(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на общинския съвет.
(3) По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

Чл.5. (1) Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници ;
6. определя размера на местните такси и цените на услуги с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства, с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници ;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи , с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници ;
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми , както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон, с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности, с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество, с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници ;
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях, с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници
15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или на населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
т.24 приема решения за определяне на размера на възнаграждението на общинския съветник с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
(2) Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство не по-малко от 19 общински съветници;
(3) В случаите по ал.2 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
(4) В изпълнение на правомощията си по ал.1 общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции, декларации и обръщения;
(5) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.
Глава втора
КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6. (1) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.
(2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет.
(3) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.
(4) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.7. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.8. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.9. (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.8 се избира комисия от 5 общински съветници.
(2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик.

Чл.10. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Чл.11. (1) Изборът на председател се извършва с бюлетини по утвърдения образец с имената на издигнатите кандидати.
(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.
(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една.
(4) Недействителни са бюлетините, когато:
1. са намерени в избирателната кутия без плик;
2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати;
3.върху тях са дописани думи и знаци;
4.не са по установения образец.
(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.
(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл.12. (1) Общинският съвет може да избире заместник-председател по предложение на общински съветник, партия, коалиция;
(2) Изборът на заместник-председател се извършва тайно по реда на чл.11 от този правилник.

Чл.13. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет.
3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.
(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда на чл.11 от Правилника.
(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.
(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председател или от избран общински съветник.

Чл.14. (1) Пълномощията на заместник-председател на общинския съвет се прекратяват предсрочно:
1. при подаване на оставка;
2.при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като заместник-председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет;
3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
(2) в случаите по ал.1 т.1 прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяването на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.
(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда на чл.11 от Правилника.

Чл.15. Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет. Когато съдът е спрял изпълнението на решението на общинската избирателна комисия за резултатите от изборите за общински съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, срокът на пълномощията на общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагането на клетва от новоизбрания общински съвет.

Глава трета
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.16. (1) Председателят на общинския съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;
2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;
3./изм.с решение № 56/30.12.2011г./провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
4.подпомага съветниците в тяхната дейност;
5.представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;
7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
8.упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;
9.удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
10.определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;
11.следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;
12.нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината, чрез публикуване в регионалния печат, чрез обявяване на определените за тази цел места в общината и по кметствата или чрез сайта на общината;
13.организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;
14.следи за спазване на този правилник;
15.изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;
(2) Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, се замества от заместник-председател;
(3) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател.

Чл.17. (1) Общинския съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението ан кмета на общината.
(2) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.
(3) Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в този правилник.
(4) председателят има право на обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса на социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията на и по реда на Закона за здравно осигуряване
(5) председателят има право на отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнагрждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда
Чл.18. (1) Заместник-председателят на общинския съвет:
1.подпомага председателя, при упражняването на неговите функции и правомощия;
2.изпълнява отделни функции и правомощия на председателя, когато той му възложи това;
3.проверява кворума, осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията на изказванията, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
4.участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии, с представители на политически партии, общински организации и граждани сам или съвместно с председателя на общинския съвет;
5.следи за спазване на реда по време на заседанията и на определения от председателя ред за заемане в залата;
6.при тайно гласуване осигурява техническата подготовка на гласуването;
7.чете имената на общинските съветници при поименно гласуване;
8.изпълнява други функции възложени от председателя.
(2) Заместник-председателят на общинския съвет получава възнаграждение 30% от средната брутна работна заплата на общинска администрация за последния месец на предходното тримесечие.Глава четвърта
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.19. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.20. (1) Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
2.да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
3.да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4.да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено или устно на следващото заседание на общинския съвет;
5.да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
6.да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;
7.да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;
8.да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.

(2) Възнаграждението на общинския съветник по ал.1, т.7 се определя за всяко участие в заседание на общинския съвет в размер на 35 % от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.
Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава от 50 на сто от средната работна заплата в общинската администрация за съответния месец.
При порвеждане на на повече от едно заседание на Общински съвет за един месец и повече заседания на ПК възнаграждението на общински съветник не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец

(3) Възнагражденията на общински съветник за участие ведно заседание на постоянни и временни комисии се определя, както следва:
1. за председател на комисия – 8 % от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.;
2. за заместник-председател на комисия – 7 % от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.;
3. за членовете на комисията – 6 % от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.
(4) Общинският съветник получава възнаграждение в специализирани комисии към общинска администрация, чието създаване е предвидено по закон или в подзаконов нормативен акт, равняващо се на средно дневното възнаграждение на общинската администрация.
(5) Общинският съветник не получава възнаграждение при неучастие в заседания на Общински съвет или в заседания на комисии
(6) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл.21. Общинският съветник е длъжен:
1.да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2.да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;
3.да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;
4.да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;
5.да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;
6.да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
7.да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

Чл.22. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2.когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
4.при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител,заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5. когато без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;
6.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;
7.при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес извън територията на общината;
8.при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;
10. при неизпълнение на задължението по чл.34 ал.6 от ЗМСМА;
11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
12. при установяване на неизбираемост;
13. при смърт.
(2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
(3) В тридневен срок от получаване на документите удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 3, 5, 6 и 10, Общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
(4) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
(5) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 3, както и отказите по ал. 4 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
(6) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия по ал. 3, съответно - след постановяването на решението по ал. 4, новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1.
(7) Ако в срока по ал. 6 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 6. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.
.

Чл.23. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Глава пета
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.24. Общинският съветник по време на заседание няма право:
1.да прекъсва изказващия се;
2.да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
3.да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
4.на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл.25. (1) Общинският съветник не може да извършва дейности и да участва при взимане на решения, когато е налице конфликт на интереси по ЗПУКИ.
(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинския съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да декларира наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.
(3) Сигнал за разкриване на ковфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1
(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да толожи вземането на решението, като сезира Комисията за установяване на конфликт на интереси по чл.47 ал.1 от настоящия Правилник.

Чл.26. (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.
Чл.27. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.28. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.29. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл.30. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.
Чл.31 Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава членка на Европейския съюз.

Чл.32. В едномесечен срок от обяваването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по чл.31, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това преседателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Чл.33. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание.

Чл.34. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.35. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.
(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.36. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 26-30 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.37. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:
1.по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.33, т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки;
2.след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.38. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:
1.възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2.продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

Чл.39. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.38 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

Глава шеста
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.40. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател, заместник-председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници.

Чл.41. (1) Постоянните комисии на общинския съвет са:
1. Комисия по бюджет, финанси и икономическа политика;
2. Комисия по по устройство на територията, благоустрояване и околна среда ;
3. Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и безработица;
4. Комисия по общинска собственост, приватизация,инвестиционна политика и евроинтеграция;
5.Комисия по образование, култура, вероизповедания, младежки дейности, спорт и туризъм;
6.Комисия по здравеопазване и социална политика ;
7.Комисия по земеделие и гори.
8. Комисия за установяване на конфликт на интереси
(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.42. (1) Постоянните и временните комисии имат за задача :
1.да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2.да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3.да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.
(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.43. (1) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.
Чл.44. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.
(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

Чл.45. В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица, като експерти и консултанти.

Чл.46. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.
(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 3 дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. В изключителни случаи уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.47. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.
(2) По предложение на председателя на общинския съвет, постоянната комисия определя дневния ред;
(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.
(4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл.48. (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината.
(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметове на кметства, по въпроси, касаещи само тяхното кметство, които са от компетентността на общинския съвет за решаване.
(3) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, същата да поканва вносителя или негов представител да присъства на заседанието.

Чл.49. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
(2) Председателят на комисията е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.
(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

Чл.50. (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.
(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.
(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.51. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.
(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

Чл.52. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.
(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.

Чл.53. Становището на постоянните комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.54. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.
(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.
(4) Общинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

Глава седма
ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.55.(1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1.по негова инициатива;
2.по искане на една трета от общинските съветници;
3.по искане на една пета от избирателите на общината;
4.по искане на областния управител.
(2) В случаите по ал.1 т.2, 3 и 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

Чл.56. Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Ако в продължение на три месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се произвеждат нови избори за общински съвет.

Чл.57. Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и сайта на общината или чрез регионалните печатни издания.

Чл.58. (1) В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
(2) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на съвета включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани” и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание, ако има постъпили в деловодството на общината искания от граждани затова и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.
(3) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от председателя в 7 дневен срок.

Чл.59. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.58, ал.1, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден.
(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:
1.настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;
2.спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.
(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.
Чл.60 . (1) По инициатива на председателя на Общинския съвет , в случаи на необходимост и спешност от решаване на неотложни въпроси от компетенциите на Общинския съвет , решенията се вземат чрез подписка.
(2) решенията по ал.1 се вземат без спазването на сроковете по чл.57, 58 и 59 ал.1.

Чл.61. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в 5 дневен срок преди неговото провеждане.
(2) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.
(3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.62. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.
(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председателя.
Чл.63. (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. Ако тридесет минути след обявения начален час няма кворум председателят пренасочва заседанието най-късно за следващата седмица без да се спазва изискванията на чл.57, чл.58 ал.1 и чл.59 ал.1;
(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.
(3) По преценка на председателя или по искане на общински съветник проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.
(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.64. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.
(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид в срока по чл.59, ал.1.
(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.65. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.
(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.
(3) Предложение за закрито заседание могат да правят председателят на съвета и общинските съветници.
(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.
(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл.66. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.
(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.
(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.
(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.67. (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.
(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка.

Чл.68. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.69. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.70. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 5 минути.По решение на ОбС може да се удължи продължителността на изказването.
(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл.71. (1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.
(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 3 минути след приключване на репликите.

Чл.72. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.
(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.
(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.
(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 3 общински съветници.
(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.73. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл.74. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.
(2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.
(3) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

Чл.75. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на определеното по чл. 58, ал.2 от този правилник време.
(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 3 минути.

Чл.76. (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.
(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.
(3) Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.77. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.
(2) Всеки общински съветник може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 10 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано.

Чл.78. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет или на общински съветник.
(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.79. (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на общински съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.
(2) Явно гласуване се извършва чрез:
1. вдигане на ръка,
2. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне с “за”, “против”, “въздържал се”,
(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец.

Чл.80. Предложение за тайно гласуване може да бъде направено от председателя на общинския съвет, общински съветник. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушват се общински съветници , които не са съгласни с направеното предложение.

Чл.81. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.82. (1) Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане на следващо заседание;
3. предложения за заместване;
4. предложения за поправки;
5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
6. предложения за допълнения;
7. основното предложение.
(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.83. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.84. (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.85. (1) За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно до 5 дни. Протоколът се води от служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, и се подписва от него и председателя на общинския съвет най-късно в 5 дневен срок от заседанието.
(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

Чл.86. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

Чл.87. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.

Глава осма
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ
И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.88. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.

Чл.89. (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.
(2) Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.
(3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

Чл.90. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 2 дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище.
(2) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

Чл.91. Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

Чл.92. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието и по изключение по време на обсъждането на проекта за решение.

Чл.93(1) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.
(2) Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал.1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и чрез обявяване на определените за целта места в общината и кметствата, общинския радио възел или чрез регионалните печатни издания. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на бощинския съвет се обнародват в «Държавен вестник», когато това е предвидено със закон.
Чл.94. (1) В случаите по чл.45, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА върнатите от кмета на общината или областния управител актове на общинския съвет, заедно с мотивите за връщането им се разглеждат в 14-дневен срок от получаването им.
(2) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
(3) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл.95. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници.

Чл.96. (1)Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.
(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.
(3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се заверява от секретаря на общината.


Глава девета
КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.97. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.
(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

Чл.98. Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл.99. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.
(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

Чл.100. (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.
(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането в 3- дневен срок от постъпването му.
(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.101. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието.

Чл.102. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 3 минути а кметът да отговори – в рамките на 5 минути.
(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики.Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора.

Чл.103. (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.
(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

Чл.104. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.
(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл.105. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.
(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.106. Общинският съвет разглежда информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.

Чл.107. (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл.21 от ЗМСМА.
(2) Актовете по ал.1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.
(3) Становищата за отмяна на актовете по ал.1 се включват за разглеждане в следващото заседание.
(4) При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на заседанието по ал.3, но не по-късно от два месеца от издаването й.

Чл.108. (1) Пълномощията на кметовете на общини или кметства се прекратяват предсрочно:
1.при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
2.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване или при смърт;
3.при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4.при неизпълнение на задължението по чл.41 ал.3 от ЗМСМА.
5.при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес в общината или кметството;
6.при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината или кметството.
7.при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министър или заместник областен управител или когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение;
8. при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.
9. при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец;
10. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
11. при установяване на неизбираемост.
Чл.109. (1) Обстоятелствата по чл. 108 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по 108,ал. 1, т. 1 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
(2) Препис от решението на Общинска избирателна комисия се изпраща на Централната избирателна комисия и на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
(3) Когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете на общината. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира по предложение на общински съветник..
(4) Когато след прекратяване на пълномощията на кмет до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на общината или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира заместник-кмет или общински съветник.
(5) Когато кмет на община или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира при условията на ал. 3, изречения второ и трето.
(6) Временно изпълняващ длъжността кмет на община или кмет на кметство се назначава от областния управител, когато общинският съвет не е приел решение в срока по ал. 5.
(7) Решенията на общинския съвет по ал. 3, 4 и 5 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Глава десета
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.110. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.
(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.
(3) Проекти за решения, внесени от общински съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета.

Чл.111. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита ежегодно.

Чл.112. (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.
(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.113. (1) Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие поради командировка повече от три дни, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му;
(2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.
Чл.114. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.
(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.115. (1) Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.
(3) В населено място, което не е административен център на кметство, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместник в съответствие с утвърдената численост и структура на общинската администрация. Кметският наместник към датата на назначаването трябва да отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс.
(4) Кметските наместници продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на срока по ал. 3 до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината.
(5) Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място. Те могат да бъдат освободени предсрочно без предизвестие от кмета на общината.
(6) Пълномощията на кметските наместници се определят от общинския съвет. Кметските наместници :
1. Организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място.
2. Упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място.
3. Предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;
4. Предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място.
5. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
6. Водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи.
7. Отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място.
8. Представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии.
Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт, или със заповед на кмета на общината.
(6). Кметският наместник изпълнява функции по чл.46 от ЗМСМА с изключение на онези, които са от изрична компетентност на кметовете на кметства по силата на специални закони.
(7).Кметът на общината може да възлага на кметските наместници изпълнението на негови функции. На кметските наместници могат да се възлагат и други функции със закон или друг нормативен акт.
(8). Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното населено място.

Чл.116. (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.
(2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.
(3) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.
(4) Служителите в звеното по ал.3 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.
(5) Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:
1.осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;
2.осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
3.осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;
4.изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се приема на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и отменя Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приет с решение № 9 по протокол № 2 от 30.11.2011 г. на общински съвет Крумовград, изм. с Решение №56/30.12.2011 г. ; изм. с Решение №170/27.07.2012 г. ; изм. с Реш. № 482 от протокол №32/26.06.2014.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:................/п/...............
/МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

10.11.2015

   Проект на правилник за работата на общински съвет " Проектът на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ е изготвен от група общински съветници- Фами Али, Сабахтин Давут, Метин Байрамали и е публикуван на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове. Заинтересованите лица могат да правят предложения или възражения по проекта в 14 дневен срок от публикуването . Проектът е тук

11.08.2014

   ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, вижте го тук.02.06.2014

   ПРОЕКТ на  Правилник за работата на Общински съвет Крумовград, вижте тук.     Глава първа
   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3. (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.
(2) Общинският съвет e колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност гражданско участие, демократичност, самостоятелност по отношение на общински и държавни органи при взимане на решения, гарантиране и закрила интересите на жителите на общината.

Чл.4. (1) Общинският съвет се състои от 29 съветници и заседава в заседателната зала на Общински съвет Крумовград на ул.Трети март № 3, съгласно приетата програма на ОбС.
(2) /изм. с решение № 56/30.12.20011г./ Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на общинския съвет.
(3) По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

Чл.5. (1) Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници ;
6. определя размера на местните такси и цените на услуги с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства, с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници ;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи , с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници ;
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми , както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон, с поименно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности, с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество, с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници ;
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях, с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници
15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или на населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;
23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
т.24 приема решения за определяне на размера на възнаграждението на общинския съветник с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
(2) Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство не по-малко от 19 общински съветници;
(3) В случаите по ал.2 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници;
(4) В изпълнение на правомощията си по ал.1 общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции, декларации и обръщения;
(5) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.
Глава втора
КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6. (1) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.
(2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства приполагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет.
(3) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.
(4) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.7. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.8. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.9. (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.8 се избира комисия от 5 общински съветници.
(2) Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик.

Чл.10. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Чл.11. (1) Изборът на председател се извършва с бюлетини по утвърдения образец с имената на издигнатите кандидати.
(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.
(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една.
(4) Недействителни са бюлетините, когато:
1. са намерени в избирателната кутия без плик;
2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати;
3.върху тях са дописани думи и знаци;
4.не са по установения образец.
(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.
(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл.12. (1)/изм. с решение № 56/30.12.2011г./ Общинският съвет избира заместник-председател по предложение на общински съветник, партия, коалиция;
(2) Изборът на заместник-председател се извършва тайно по реда на чл.11 от този правилник.

Чл.13. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет.
3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.
(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда на чл.11 от Правилника.
(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.
(5) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председател.

Чл.14. (1) Пълномощията на заместник-председател на общинския съвет се прекратяват предсрочно:
1. при подаване на оставка;
2.при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като заместник-председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет;
3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
(2) в случаите по ал.1 т.1 прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяването на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.
(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда на чл.11 от Правилника.

Чл.15. Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет. Когато съдът е спрял изпълнението на решението на общинската избирателна комисия за резултатите от изборите за общински съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, срокът на пълномощията на общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагането на клетва от новоизбрания общински съвет.

Глава трета
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.16. (1) Председателят на общинския съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;
2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;
3./изм.с решение № 56/30.12.2011г./провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
4.подпомага съветниците в тяхната дейност;
5.представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;
7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
8.упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;
9.удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
10.определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;
11.следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;
12.нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината, чрез публикуване в регионалния печат, чрез обявяване на определените за тази цел места в общината и по кметствата или чрез общинския радио възел;
13.организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;
14.следи за спазване на този правилник;
15.изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;
(2) Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, се замества от заместник-председател;
(3) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател.

Чл.17. (1) Общинския съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да бъде по-голям от размера на възнаграждението на кмета на общината.
(2) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно отношение.
(3) Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в този правилник.
(4) председателят има право на обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса на социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията на и по реда на Закона за здравно осигуряване
(5) председателят има право на отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнагрждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда
Чл.18. (1) Заместник-председателят на общинския съвет:
1.подпомага председателя, при упражняването на неговите функции и правомощия;
2.изпълнява отделни функции и правомощия на председателя, когато той му възложи това;
3./отменя се /
4.проверява кворума, осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията на изказванията, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
5./изм.с решение № 56/30.12.2011 г./участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии, с представители на политически партии, общински организации и граждани сам или съвместно с председателя на общинския съвет;
6.следи за спазване на реда по време на заседанията и на определения от председателя ред за заемане в залата;
7.при тайно гласуване осигурява техническата подготовка на гласуването;
8.чете имената на общинските съветници при поименно гласуване;
9.изпълнява други функции възложени от председателя.
(2) Заместник-председателят на общинския съвет получава възнаграждение 60% от средната брутна работна заплата на общинска администрация за последния месец на предходното тримесечие.

Чл.19. /отменя се/

Чл.20. /отменя се/

Глава четвърта
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.21. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.22. (1) Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
2.да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
3.да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4.да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено или устно на следващото заседание на общинския съвет;
5.да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
6.да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;
7.да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;
8.да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.

(2) Възнаграждението на общинския съветник по ал.1, т.7 се определя за всяко участие в заседание на общинския съвет в размер на 15 % от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.Общия размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 50 на сто от средната работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

(3) Възнагражденията на общински съветник за участие в постоянни и временни комисии се определя, както следва:
1. за председател на комисия – 8 % от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие;
2. за заместник-председател на комисия – 7 % от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие;
3. за членовете на комисията – 6 % от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие;

(4) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл.23. Общинският съветник е длъжен:
1.да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2.да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;
3.да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;
4.да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;
5.да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;
6.да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
7.да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

Чл.24. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2.когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
4.при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител,заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5. когато без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;
6.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;
7.при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес извън територията на общината;
8.при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;
10. при неизпълнение на задължението по чл.34 ал.6 от ЗМСМА;
11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
12. при установяване на неизбираемост;
13. при смърт.
(2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал.1 т.3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
(3) В тридневен срок от получаване на документите по ал. 2 Общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичане на срока за възражение Общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на пълномощията и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано по реда на чл. 104 от Закона за местните избори. Препис от решението се изпраща на председателя на Общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
(4) Преди началото на първото заседание на Общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на Общинската избирателна комисия, председателят на Общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 3, а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА
.(5) Ако в срока по ал. 4 председателят на Общинския съвет не свика заседание на ОбС или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в седемдневен срок от изтичане на срока по ал. 4. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на представител на Общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

Чл.25. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Глава пета
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.26. Общинският съветник по време на заседание няма право:
1.да прекъсва изказващия се;
2.да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
3.да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
4.на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл.27. (1) Общинският съветник не може да извършва дейности и да участва при взимане на решения, когато е налице конфликт на интереси по ЗПРКИ.
(2) ) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинския съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да декларира наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.
(3) ) Сигнал за разкриване на ковфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1
(4) ) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да толожи вземането на решението, като сезира Комисията за установяване на конфликт на интереси по чл.47 ал.1 от настоящия Правилник.

Чл.28. (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.
Чл.29. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.30. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.31. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл.32. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.
Чл.33 Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава членка на Европейския съюз.

Чл.34 В едномесечен срок от обяваването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по чл.33, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това преседателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Чл.35. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание.

Чл.36. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.37. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.
(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.38. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 28-32 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.39. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:
1.по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.35, т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки;
2.след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.40. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:
1.възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2.продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

Чл.41. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.40 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.
(2 /отменя се /
Глава шеста
/отменя се –реш.№56/30.12.2011 г./

Глава седма
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.46. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател, заместник-председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с мнозинство не по-малко от 15 общински съветници.

Чл.47. (1) Постоянните комисии на общинския съвет са:
1. Комисия по бюджет, финанси и икономическа политика;
2. Комисия по по устройство на територията, благоустрояване и околна среда ;
3. Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и безработица;
4. Комисия по общинска собственост, приватизация,инвестиционна политика и евроинтеграция;
5.Комисия по образование, култура, вероизповедания, младежки дейности, спорт и туризъм;
6.Комисия по здравеопазване и социална политика ;
7.Комисия по земеделие и гори.
8. Комисия за установяване на конфликт на интереси
(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.48. (1) Постоянните и временните комисии имат за задача :
1.да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2.да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3.да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.
(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.49. (1) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.
Чл.50. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.
(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

Чл.51. В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица, като експерти и консултанти.

Чл.52. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.
(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 3 дни преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. В изключителни случаи уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.53. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.
(2) По предложение на председателя на общинския съвет, постоянната комисия определя дневния ред;
(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.
(4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл.54. (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината.
(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметове на кметства, по въпроси, касаещи само тяхното кметство, които са от компетентността на общинския съвет за решаване.
(3) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, същата да поканва вносителя или негов представител да присъства на заседанието.

Чл.55. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
(2) Председателят на комисията е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.
(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

Чл.56. (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.
(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.
(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.57. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.
(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

Чл.58. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.
(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.

Чл.59. Становището на постоянните комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.60. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.
(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.
(4) Общинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

Глава осма
ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.61.(1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1.по негова инициатива;
2.по искане на една трета от общинските съветници;
3.по искане на една пета от избирателите на общината;
4.по искане на областния управител.
(2) В случаите по ал.1 т.2, 3 и 4 председателят на общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

Чл.62. Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Ако в продължение на три месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се произвеждат нови избори за общински съвет.

Чл.63. Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и общинския радио възел или чрез регионалните печатни издания.

Чл.64. (1) В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
(2) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на съвета включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани” и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание, ако има постъпили в деловодството на общината искания от граждани затова и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.
(3) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от председателя в 7 дневен срок.

Чл.65. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.64, ал.1, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден.
(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:
1.настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;
2.спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.
(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.
Чл.66 . (1) По инициатива на председателя на Общинския съвет , в случаи на необходимост и спешност от решаване на неотложни въпроси от компетенциите на Общинския съвет , решенията се вземат чрез подписка.
(2) решенията по ал.1 се вземат без спазването на сроковете по чл.63, 64 и 65 ал.1.

Чл.67. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в 5 дневен срок преди неговото провеждане.
(2) По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.
(3) /изм.решение №56/30.12.2011г./В случай, когато заседанието се свиква по искане на областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.68. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.
(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председателя.
Чл.69. (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. Ако тридесет минути след обявения начален час няма кворум председателят пренасочва заседанието най-късно за следващата седмица без да се спазва изискванията на чл.63, чл.64 ал.1 и чл.67 ал.1;
(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.
(3) По преценка на председателя или по искане на общински съветник проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.
(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.70. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.
(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид в срока по чл.65, ал.1.
(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.71. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.
(2) По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.
.(3) /изм.решение №56/30.12.2011г./Предложение за закрито заседание могат да правят председателят на съвета и общинските съветници.
(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.
(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл.72. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.
(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.
(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.
(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.73. (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.
(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка.

Чл.74. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.75. (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.76. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 5 минути.По решение на ОбС може да се удължи продължителността на изказването.
(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл.77. (1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.
(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 3 минути след приключване на репликите.

Чл.78. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.
(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.
(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.
(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 3 общински съветници.
(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.79. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл.80. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.
(2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.
(3) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

Чл.81. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на определеното по чл. 64, ал.2 от този правилник време.
(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 3 минути.

Чл.82. (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.
(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.
(3) Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.83. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.
(2) /изм.решение №56/30.12.2011г./Всеки общински съветник може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 10 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано.

Чл.84. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет или на общински съветник.
(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.85. (1) /изм.решение №56/30.12.2011г./. Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на общински съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.
(2) Явно гласуване се извършва чрез:
1. вдигане на ръка,
2. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне с “за”, “против”, “въздържал се”,
(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец.

Чл.86. 8изм.решение №56/30.12.2011г./Предложение за тайно гласуване може да бъде направено от председателя на общинския съвет, общински съветник. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушват се общински съветници , които не са съгласни с направеното предложение.

Чл.87. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.88. (1) Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане на следващо заседание;
3. предложения за заместване;
4. предложения за поправки;
5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
6. предложения за допълнения;
7. основното предложение.
(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.89. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.90. (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.91. (1) За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно до 5 дни. Протоколът се води от служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, и се подписва от него и председателя на общинския съвет най-късно в 5 дневен срок от заседанието.
(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

Чл.92. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

Чл.93. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.

Глава девета
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ
И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.94. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.

Чл.95. (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.
(2) Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.
(3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

Чл.96. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 2 дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище.
(2) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

Чл.97. Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

Чл.98. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието и по изключение по време на обсъждането на проекта за решение.

Чл.99(1) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.
(2) Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал.1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и чрез обявяване на определените за целта места в общината и кметствата, общинския радио възел или чрез регионалните печатни издания. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на бощинския съвет се обнародват в «Държавен вестник», когато това е предвидено със закон.
Чл.100. (1) Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за оспорване на решение на общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл.45, ал.2 от ЗМСМА.
(2) Председателят на общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.
(3) Оспореното решение се включва в дневния ред на общинския съвет на първото заседание, следващо заседанието на което е прието.
(4) Оспорваното решение се приема повторно с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.
(5) Ако са оспорени само отделни текстове от акта на общинския съвет се гласуват само текстовете, които са оспорени.

Чл.101. /изм.решение №56/30.12.2011г./Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници.

Чл.102. (1)Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.
(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.
(3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се заверява от секретаря на общината.


Глава десета
КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.103. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.
(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

Чл.104. Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл.105. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.
(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

Чл.106. (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.
(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането в 3- дневен срок от постъпването му.
(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.107. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието.

Чл.108. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 3 минути а кметът да отговори – в рамките на 5 минути.
(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики.Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето отношение към отговора.

Чл.109. (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.
(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

Чл.110. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.
(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл.111. (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.
(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.112. Общинският съвет разглежда информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.

Чл.113. (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл.21 от ЗМСМА.
(2) Актовете по ал.1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.
(3) Становищата за отмяна на актовете по ал.1 се включват за разглеждане в следващото заседание.
(4) При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на заседанието по ал.3, но не по-късно от два месеца от издаването й.

Чл.114. (1) Пълномощията на кметовете на общини или кметства се прекратяват предсрочно:
1.при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
2.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване или при смърт;
3.при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4.при неизпълнение на задължението по чл.41 ал.3 от ЗМСМА.
5.при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес в общината или кметството;
6.при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината или кметството.
7.при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министър или заместник областен управител или когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение;
8. при нарушаване на забраните по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.
9. при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец;
10. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
11. при установяване на неизбираемост.
Чл.115. (1) Обстоятелствата по чл. 114 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по 114,ал. 1, т. 1 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
.(2)Когато пълномощията на кмет на община или на кметство са прекратени предсрочно общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира по предложение на общински съветник.
(3) Когато сред прекратяване на пълномощията на кмет на община или на кмет на кметство до края на мандата остава по-малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет избира кмет на общината или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира заместник-кмет или общински съветник.
(4) Когато кмет на община или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за местните избори, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира при условията на ал.2, изречения второ и трето.
(5) Когато кмет на община или кмет на кметство не е регистриран като кандидат за местните избори, той продължава да изпълнява задълженията си до полагане на клетва от новоизбрания кмет.
(6) Временно изпълняващ длъжността кмет на община или кмет на кметство се назначава от областния управител, когато общинският съвет не е приел решение в срока по ал.4.
(7) Решенията на общинския съвет по ал.2,3 и 4 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Глава единадесета
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.116. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.
(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.
(3) Проекти за решения, внесени от общински съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета.

Чл.117. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита ежегодно.

Чл.118. (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.
(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.119. (1) Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие поради командировка повече от три дни, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му;
(2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.
Чл.120. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.
(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.121. (1) Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.
(3) В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници.
/4/ Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място. Те могат да бъдат освободени предсрочно без предизвестие от кмета на общината.
/5/ Пълномощията на кметските наместници се определят от общинския съвет. Кметските наместници :
1. Организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място.
2. Упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място.
3. Предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;
4. Предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място.
5. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
6. Водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи.
7. Отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място.
8. Представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии.
/3/. Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт, или със заповед на кмета на общината.
/6/. Кметският наместник изпълнява функции по чл.46 от ЗМСМА с изключение на онези, които са от изрична компетентност на кметовете на кметства по силата на специални закони.
/7/.Кметът на общината може да възлага на кметските наместници изпълнението на негови функции. На кметските наместници могат да се възлагат и други функции със закон или друг нормативен акт.
/8/. Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното населено място.

Чл.122. (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.
(2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

Чл.123. (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.
(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.124. Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:
1.осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;
2.осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
3.осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;
4.изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.

Глава дванадесета
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се приема на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 2. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от деня на приемането му и отменя Правилника по чл.21, ал.3 от ЗМСМА, утвърден с решение № 9 по протокол № 2 от 21.11.2007 на общински съвет Крумовград.

§ 3. Този Правилник е приет с решение № 9 по протокол № 2 от 30.11.2011 г. на общински съвет Крумовград .ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:................/п/............
/МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:................/п/................
/Х.ПАНОВА/


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАДПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ноември 2011 год., гр.Крумовград
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"