Приемна грижа

   
   На 30.09.2011 г. Агенция за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме” с бюджетна линия BG051РO001-5.2.11. Проектът се реализира за период от 26 месеца, като финансирането му е в размер на 15 000 000 лева.
  
   В изпълнение на проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РO001-5.2.11 „Приеми ме” , на 08.12.2011 г. кметът на общината г-жа Себихан Мехмед подписа партньорско споразумение между Агенция социално подпомагане, чрез Дирекция „Закрила на детето” в качествотона бенефициент и община Крумовград като партьор по проекта.
   В съответствие с подписаното партньорско споразумение за качествено управление, изпълнение и контрол на дейностите по проекта, кметътна община Крумовград назначи Екип по приемна грижа в състав:

 Администратор – Тодорка Милева;
 Счетоводител – Карамфилка Тюрдиева;
 Социални работници – Али Халил и Йълмаз Мехмед.

   Това е един нов подход към деца в риск и лишени от родителски грижи, до стартирането на проект „И аз имам семейство” в община Крумовград няма утвърдени приемни семейства.


За информация по проекта натиснете тук.

Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"