Здравеопазване

Здравните заведения в община Крумовград са Многопрофилна болница за активно лечение “Живот +” ЕООД и Медицински център №1 ЕООД.

Многопрофилна болница за активно лечение “Живот +” ЕООД е учреденo на 04.09.2000 г. дружество с капитал в размер на 264 000 лева. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Крумовград, като правата на собственост се упражняват от Общински съвет - гр.Крумовград.

В лечебното заведение медицински специалисти, съвместно с друг персонал, извършват лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести и сътояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:
  • вътрешни болести
  • детски болести
  • акушерство и гинекология
  • хирургия
  • физикална терапия и рехабилитация
  • лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика
  • родилна помощ
  • диагностика и консултация поискана от лекар от друго лебечно заведение.
Медицински център №1 ЕООД е лечебно заведение за доболнична специализирана помощ. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Крумовград, като правата на собственост се упражняват от Общински съвет - гр.Крумовград. Съгласно утвърдената здравна карта за Кърджалийска област за оказване на специализирана доболнична помощ, в Медицински център №1 са предвидени 6 кабинета – вътрешен кабинет, хирургичен кабинет, детски кабинет, УНГ кабинет, АГ кабинет и очен кабинет.

Регистрираните практики в община Крумовград са 19, от които 6 са в гр. Крумовград и крайградски район и 13 практики извън общинския център. Незаети са 1 практика в града и 8 - в селата. Кадровото осигуряване на селските практики в отдалечените погранични райони е затруднено поради транспортните и битови неуредици, липсата на медицинска апаратура и силната амортизация на сградния фонд.
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"