Образование   Регламент за провеждане на 70-ти туристически поход " По пътя на Ботевата чета" Козлодуй-Околчица" 27 май - 2 юни 2016 г. в област Враца


15.03.2016
 
   ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗА 2016 ГОДИНА
    За предложения на дейности, които да бъдат включени в плана за младежта за 2017 г., (minkrum@abv.bg)

   С П О Р Т Е Н К А Л Е Н Д А Р ЗА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОБЩИНСКИ, ОБЛАСТНИ И РЕПУБЛИКАНСКИ ИГРИ И МАСОВ СПОРТ ПРЕЗ 2016 година12.02.2016

   Формулите за разпределение на средствата, получени по ЕРС се утвърждават от първостепенния разпоредител с бюджет за всяка отделна дейност до 28 февруари 2016г. Като неразделна част от формулата ПРБ утвърждава и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за 2016 година в община Крумовград, получени по единни разходни стандарти. Със Заповед № КО – 39/21.01.2016 г. на Кмета на община Крумовград са утвърдени „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за 2016 година в община Крумовград, получени по единни разходни стандарти”.
Виж тук


04.09.2015
11.06.2015За бъдещите първокласници се организира лятно училище, което ще стартира от 01.07.2015г. и ще продължи до 31.08.2015г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗА 2015 ГОДИНА, тук


16.03.2015

Бюджети училища вижте тук.

10.03.2015

   Формулите за разпределение на средствата, получени по ЕРС се утвърждават от първостепенния разпоредител с бюджет за всяка отделна дейност до 28 февруари 2015г. Като неразделна част от формулата ПРБ утвърждава и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за 2015 година в община Крумовград, получени по единни разходни стандарти. Със Заповед № КО – 56/24.02.2015 г. на Кмета на община Крумовград са утвърдени „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за 2015 година в община Крумовград, получени по единни разходни стандарти”.
Виж тук и тук.


04.02.2015

   ОТЧЕТ за 2014 година

   По проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители в община Крумовград”, финансиран по Проекта за социално включване, съгласно Споразумение за финансиране № РД09-50/31.05.2011г., подписано между МТСП и община Крумовград, вижте отчета тук.


10.03.2014

   Формули за разпределение на средствата, получени по ЕРС се утвърждават от първостепенния разпоредител с бюджет за всяка отделна дейност до 28 февруари 2014г.
Като неразделна част от формулата ПРБ утвърждава и правила за: условията и реда за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти в съответната формула в т.ч. за резерва и промени в разпределението на средствата между училища, детски градини и обслужващи звена при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата.
Със Заповед № КО – 41/17.02.2014 г. на Кмета на община Крумовград са утвърдени „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, предоставяни на общинските училища, детски градини и обслужващи звена за 2014 година в община Крумовград, получени по единни разходни стандарти”.

                                                                      Виж тук

ПРБ утвърждава бюджетите на общинските училища. В изпълнение на чл.41а, ал.10 от Закона за народната просвета, ПРБ включват като разходи в бюджетите на училищата и на другите звена от системата, прилагащи делегирани бюджети, и разходите за сметка на:
- установеното към края на 2013г. превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на съответното училище;
- дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от първостепенния разпоредител с бюджет към 31 декември 2013г.;
- собствени приходи на училището.
                                       Утвърдени бюджети: виж тук

   Средищните училища на територията на община Крумовград: СОУ „В.Левски” гр.Крумовград, ОУ „Хр.Ботев” с.Гулийка, ОУ „П.К.Яворов” с.Токачка, ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Странджево, ОУ „Ив.Вазов” с.Поточница, ОУ „Н.Вапцаров” с.Горна Кула, ОУ „В.Левски” с.Луличка и ОУ „М.Христов” с.Аврен работят по проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

Общата цел на проекта е: подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително – избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост.
                                   Утвърдени бюджети: виж тук

   Приемните училища на територията на община Крумовград: ОУ „Н.Вапцаров” и НУ „В.Левски” с.Козино работят по проект BG051PO001-4.2.05-0001 "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти".

Общата цел на проекта е: да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

                                   Утвърдени бюджети: виж тук

   Общинските училища: ОУ „В.Левски” с.Луличка и ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Странджево работят по проект: "Ограмотяване на възрастни", "Нов шанс за успех".
Целта на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда
                                          Утвърдени бюджети: виж тук

Общинските училища: СОУ „В.Левски” гр.Крумовград, ОУ „В.Левски” с.Луличка, ОУ „М.Христов” с.Аврен, ОУ „Н.Вапцаров” с.Горна Кула и НУ „В.Левски” с.Козино работят по проект: BG051PO001-3.1.03 "Квалификация на педагогическите специалисти”.
Целта на проекта е създаване на условия и подкрепа на младшите учители чрез въвеждаща квалификация за младшите учители/възпитатели, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години, които желаят да повишат квалификацията си и за насърчаване и стимулиране професионалното усъвършенстване на главните учители/възпитатели, чрез надграждаща квалификация в съответствие със специфичните задължения, които им се възлагат, и ролята им в системата за кариерно развитие.
                                     Утвърдени бюджети: виж тук

   СОУ „В.Левски” гр.Крумовград работи и по проект Мултиклуб „Една земя – една сцена”. Дейностите по проекта обслужват по привлекателен начин изконните потребности, нагласи и интереси ученици, учители и родители от региона за неформален диалог на основата на взаимно опознаване и зачитане на културните особености.
                                       Утвърден бюджет: виж тук

16.04.2013

     ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД 2013 ГОДИНА

    С П О Р Т Е Н  К А Л Е Н Д А Р ЗА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОБЩИНСКИ, ОБЛАСТНИ И РЕПУБЛИКАНСКИ
ИГРИ И МАСОВ СПОРТ ПРЕЗ 2013 година08.03.2013

     В изпълнение на чл.40, ал. 1 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013г. в срок до 10 март 2013 г. ПРБК следва да публикуват на интернет страницата си, а при липса на такава – по друг подходящ начин, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.
   Разпределението на средствата вижте тук.
Община Крумовград разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения, и обслужващи звена, която е оптимална за потребностите на населението на общината.

   През учебната 2013/2014 г. на територията на община Крумовград функционират 10 общински училища, в които се обучават ученици, разпределени в паралелки от I-ви до XII клас; седем целодневни детски градини, които се посещават от деца на възраст от 3 до 6 години включително; едно обединено детско заведение с две яслени групи, което работи с деца на възраст до 3 години и деца на възраст от 3 до 6 години включително, шест полудневни детски градини, които се посещават от деца на възраст от 3 до 6 години и две обслужващи звена – Общински детски комплекс и Самостоятелно ученическо общежитие.
Към ОДЗ гр.Крумовград е разкрита и целогодишно работи детска кухня с капацитет за 40-50 деца.
С постановление на Министерски съвет са определени 2 защитени и 8 средищни училища. Осигурен е транспорт за всички пътуващи ученици до 16 г.
Основен фактор за редовното посещение на учениците в училище са създадените условия за целодневна форма на обучение, включваща столово хранене на учениците - предоставяне на закуска и обяд и полуинтернатни групи.
На територията на община Крумовград функционира Професионална гимназия по транспорт „Хр.Смирненски” в гр.Крумовград и държавно основно училище „Васил Левски” в с.Егрек.
Функциониращите училища, детски градини и обслужващи звена на територията на общината са следните:УЧИЛИЩА:

1. Средно общообразователно училище “Васил Левски” гр.Крумовград;
2. Основно училище “Христо Ботев” с.Гулийка;
3. Основно училище “Никола Вапцаров” с.Подрумче;
4. Основно училище „Никола Вапцаров” с.Горна Кула;
5. Основно училище “Св.св.Кирил и Методий” с.Странджево;
6. Основно училище “Иван Вазов” с.Поточница;
7. Основно училище “Васил Левски с.Луличка;
8. Основно училище “П.К.Яворов” с. Токачка;
9. Основно училище “Михаил Христов” с. Аврен;
10. Начално училище “Васил Левски” с.Звънарка, махала Козино.

   ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

1. ОДЗ “Митко Палаузов” Крумовград - 10 групи от 246 деца в т.ч. 4 целодневни групи /3-5 годишни/ - 104 деца, 2 подготвителни целодневни /6 годишни/ - 54 деца, 2 подготвителни целодневни /5 годишни/ - 64 деца, 2 яслени групи - 24 деца;
2. ЦДГ „Юрий Гагарин” гр.Крумовград - 4 групи с 82 деца в т.ч. 2 целодневни групи /3-5 годишни/ – 36 деца, 1 подготвителна целодневна /6 годишни/ - 18 деца, 1 подготвителна целодневна /5 годишни/ - 28 деца;
3. Ц ДГ „Детелина Минчева” с.Аврен - 1 смесена група /3-6 годишни/ с 18 деца;
4. Ц Д Г “Лилия Карастоянова” с. Егрек - 1 смесена група /3-6 годишни/ с 14 деца;
5. ЦДГ „Ран Босилек” с.Каменка - 1 смесена група /3-6 годишни/ с 20 деца;
6. ЦДГ „Мир” с.Пелин - 1 смесена група /3-6 годишни/ с 32 деца;
7. ЦДГ „Искра” с.Странджево - 1 смесена група /3-6 годишни/ с 30 деца;
8. ЦДГ „Слънце” с.Токачка – 2 смесени групи /3-6 годишни/ с 32 деца.


ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ :

1. ПДГ с.Бук към ОУ „П.К.Яворов” с.Токачка – 1 смесена група /3-6 годишни/ с 11 деца;
2. ПДГ с.Луличка към ОУ „Васил Левски” с.Луличка – 1 смесена група /3-6 годишни/ с 12 деца;
3. ПДГ мах.Козино към НУ”В.Левски” Козино – 1 смесена група /3-6 годишни/ с 25 деца;
4. ПДГ с.Поточница към ОУ „Иван Вазов” с.Поточница – 1 смесена група /3-6 годишни/ с 17 деца;
5. ПДГ с.Подрумче към ОУ ”Н.Вапцаров” с.Подрумче – 1 смесена група /3-6 годишни/ с 25 деца;
6. ПДГ с.Гулийка към ОУ ”Хр.Ботев” с.Гулийка – 1 смесена група /3-6 годишни/ с 14 деца;

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА:

1.Самостоятелно ученическо общежитие гр.Крумовград – 2 групи с 42 ученици.
2.Общински детски комплекс гр.Крумовград – 25 групи, разпределени по направления както следва:

Научно – познавателно и приложно техническо направление – 6 групи.
1. Клуб по екология - 1 група сборна с 13 ученици;
2. Английски език - 1 група 1-4 клас с 13 ученици;
3. Забавна граматика – 1 група сборна с 13 ученика;
4. Словесно изпълнителско изкуство – 1 група сборна с 13 ученици;
5. Знаете ли български език-1 група сборна с 13 ученици;
6. В света на книгите - 1 група сборна с 13 ученици.

Художествено – творческо направление – 12 групи
1. Български народни танци „Силивряче”- 1 група 1-2 клас с 12 ученици;
2. Български народни танци - „Силивряче”- 1 група 3-4 клас с 12 ученици;
3. Български народни танци - „Силивряче”- 1 група 5-12 клас с 12 ученици;
4. Турски народни танци – „Ачелия”- 1 група 1-4 клас с 12 ученици;
5. Турски народни танци – „Ачелия”- 1 група 5-12 клас с 12 ученици;
6. Журналистика - 1 група сборна с 13 ученици;
7. Модерен балет - 1 група 1-4 клас с 12 ученици;
8. Мажоретен състав - 1 група 5-8 клас с 12 ученици ;
9. Творческа работилница „Сръчни ръце”- 1 група сборна с 13 ученици;
10. Приложно изкуство - 1 група сборна с 13 ученици;
11. Фанфарен оркестър - 1 група сборна с 13 ученици;
12. Театрално студио -1 група сборна с 13 ученици.
.
Спортно – туристическо направление – 7 групи
1. Тенис на маса - 1 група 1-4 клас с 13 ученици;
2. Тенис на маса - 1 група 5-12 клас с 13 ученици;
3. Шахмат - 1 група сборна с 13 ученици;
4. Бадминтон и волейбол -1 група сборна с 15 ученици;
5. „Творя, играя, зная”- 1 група сборна с 13 ученици;
6. Футбол -2 групи сборни с по15 ученици.

В учебните и детски заведения и обслужващи звена работят квалифицирани преподаватели в оборудвани кабинети и класни стаи. Работата им се измерва с резултатите на децата и учениците.
С всяка изминала година се множат успехите на ученици и учители.
Учениците участват и заемат призови места в общински, областни, национални и международни състезания и олимпиади. Отличията и достойните представяния на ученици на областни и национални изяви издигат не само обучението в училищата на нужната висота, но и отстояват изграждания през годините имидж на училищата от община Крумовград на едни от елитните училища в областта и страната.

Наши спортисти заемат призови места в проведени областни и зонални състезания.Туристическият отряд „Димитър Петков” от СОУ „В.Левски” гр.Крумовград ежегодно се класира на първо място в Националния туристически поход „По стъпките на Ботевата чета”.Групите от Общински детски комплекс гр.Крумовград участват в местни празници и събори и представят общината в страната и чужбина.
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"