Население

Градското население по постоянен адрес 8 621 души, а селското – 36 991. По настоящ адрес живеещите в града са 5 897, а в селата – 16 546.

Възрастовата структура на населението е следната:
  • в под трудоспособна възраст – 5 107 души или 22,77 %
  • в трудоспособна възраст – 12 348 души или 55,07 %
  • в нетрудоспособна възраст – 4 969 души или 22,16 %
Missing image!
Новородените деца през 2 000 г. са 267, през 2001 г. – 273, през 2003 г. – 212, през 2003 г. – 233.

Починалите през 2000 г. са 218 души, през 2001 г. – 242 души, през 2002 г. – 215 души, през 2003 г.-233 души. Причините за смъртта са предимно сърдечно-съдови, онкологични и други заболявания.

По полова структура към февруари 2004 г. мъжете са 11 269, т.е. 50,25 %, а жените са 11 155, т. е. 49,75 %.


Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"