Събития

О Б Щ И Н А  К Р У М О В Г Р А Д

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР - 2013 ГОДИНА    Ежегодно през м. май в гр. Крумовград се провежда събор на народното творчество, в който индиви
Missing image!
дуални изпълнители, певчески и танцови състави представят местни родопски, тракийски и турски песни и танци. В събора вземат участие както изпълнители от общината, така и от съседни общини, различни региони на страната и гости от чужбина.

Най-значимото културно събитие в Крумовград, с 25-годишна история, са традиционните културни празници "Крумовградски светлини", провеждани ежегодно в навечерието на 24 май. Форумът привлича творци от различни области на изкуството.
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"