Проект подкрепа за независим живот


   З А Я В Л Е Н И Е за кандидатстване за длъжността ПСИХОЛОГ
по Проект „Подкрепа за независим живот”

   З А Я В Л Е Н И Е за кандидатстване за длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА по Проект „Подкрепа за независим живот”
   Д Е К Л А Р А Ц И Я З А С Ъ Г Л А С И Е ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
   О Б Я В А за подбор на длъжност Психолог по Проект „Подкрепа за независим живот”
   О Б Я В А за подбор на длъжност Медицински специалист и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребителите на услугите „личен асистент“ и „домашен помощник“ по Проект „Подкрепа за независим живот”15.03.201609.03.201628.02.2016

12.02.2016

     СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0181-C001 по проект „Подкрепа за независим живот”, финансиран по процедура „Независим живот”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Крумовград обявява прием на заявления от кандидати, които желаят да бъдат назначени като Домашни помощници и Лични асистенти, както и заявления от кандидати, желаещи да бъдат включени като потребители на услуги за социално включване в общността и/или в домашна среда.
Социалните услуги, които ще се предоставят са:
1. „Домашен помощник”;
2. „Личен асистент”;
3. Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите по проекта;
4. Психологическа подкрепа и консултиране на потребителите и персонала, предоставящ социалните услуги в домашна среда;
5. Предоставяне на здравна услуга на потребителите на ниво медицинска сестра.

Целева група по проекта са:
1. Хора с увреждания (в това число и деца с увреждания);
2. Възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

І. Необходими документи за кандидатстване за ПОТРЕБИТЕЛ на интегрирани социални услуги:
• заявление по образец;
• документ за самоличност (за справка), за дете – удостоверение за раждане (копие);
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
• медицински протокол на ЛКК (копие);
• други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

ІІ. Необходими документи за кандидатстване за длъжността
ДОМАШЕН ПОМОЩНИК И/ИЛИ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ:
• заявление по образец;
• документ за самоличност (за справка);
• автобиография;
• копие на документ за придобитата образователна степен;
• пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
• копие от удостоверение за преминато обучение за предоставяне на социални услуги по други програми или по друг ред.
Срока за кандидатстване за ползване на услугите по проекта, както и за работа като домашен помощник или личен асистент е до 15.03.2016 г. (включително)!

Документите ще се приемат всеки работен ден
от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.,
в стая №1, ет.1, ул. Трети Март №3, (бившата сграда на АПК).

12.02.2016


      СЪОБЩЕНИЕ

    На 01.02.2016 г. стартира проект „Подкрепа за независим живот” на територията на Община Крумовград с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0181-C001 с конкретен бенефициент Община Крумовград.
Проектът „Подкрепа за независим живот” на територията на Община Крумовград е в изпълнение на сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика. Общата му стойност е 499 384,75 лв., осигурена от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
Продължителност на изпълнение на проекта – 23 месеца, от които 20 месеца са за предоставяне на социалните услуги.
Териториален обхват: Всички населени места на територията на община Крумовград.
Цел на проекта: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания, в това число и на деца с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна проектът има за цел да предостави възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
По проекта ще се предоставят интегрирани социални услуги за лична помощ (личен асистент), услуги за комунално - битовите дейности (домашен помощник), здравни/медицински услуги (медицинска сестра), услуги за психологическа подкрепа (психолог).
С изпълнението на настоящия проект ще се разшири дейността на Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Крумовград, създадено по схема „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
В звеното ще бъдат назначени персонал за управление на звеното, персонал за предоставяне на услуги в домашна среда и специалисти за предоставяне на психологическа и здравна подкрепа.
Целева група по проекта:
- Потребители: минимум 76 лица с трайни увреждания (включително и деца с увреждания) и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
Персонал за предоставяне на услуги в домашна среда:
- Домашни помощници: 14 лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ;
- Лични асистенти: 48 лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсиия за осигурителен стаж и възраст .
Персонал за управление на звено за услуги в домашна среда:
- Социален работник: 1 лице, в трудоспособна възраст, което не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Персонал за предоставяне на психологическа и здравна подкрепа :
- Психолог : 1 лице в трудоспособна възраст, което не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
- Медицинска сестра : 1 лице в трудоспособна възраст, което не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
На всички кандидати за потребители на социалните услуги по проекта ще бъде
изготвена индивидуална оценка на потребностите, според която на всеки потребител ще бъдат предоставени услуги, от които той има нужда.
Оценката на потребностите от социални услуги ще се извърши от Дирекция „Социално подпомагане” – Крумовград по местоживеене на лицата.

За справки и допълнителна информация:
03641/ 71-01 – Фатме Осман – ръководител на проекта
03641/ 71-13, вътр. 174 – Севдалина Мерлева – координатор на проекта
03641/ 71-13, вътр. 140 – Фатме Тасим – счетоводител на проекта
ВАЖНО!

Лицата, които ползват услугата „Личен асистент“ по проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“ ще могат да кандидатстват за услугите по този проект след 01.03.2016 г.!


За справки и допълнителна информация:
03641/ 71-01 – Фатме Осман – ръководител на проекта
03641/ 71-13, вътр. 174 – Севдалина Мерлева – координатор на проекта
03641/ 71-13, вътр. 140 – Фатме Тасим – счетоводител на проекта


Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"