Горски фонд

Горските територии заемат      приблизително 49% от общата    територия на община Крумовград. От тях 472 160 дка са Държавен горски фонд, 2 140 дка са частни и 2 дка са на религиозни организации. Залесената част от горските територии е 330 000 дка.

Основните функции на Държавно лесничейство - Крумовград са охраната и възпроизводството на горските ресурси, както и екологосъобразното ползване на дървесните ресурси и странични ползвания. Най-важна задача на лесничейството е възпроизводството на горските ресурси и опазването им. Стремежът е към създаване на смесени гори, като през 2004 г. е залесена площ от 300 дка.

Ежегодно лесничейството извършва екологосъобразна сеч и прочистване, от която се получават 24-25 хиляди куб.м дървесина. Дърводобива на територията на общината се осъществява от частни фирми.

Държавно лесничейство - Крумовград осигурява поминък на част от населението на общината, като постоянно заети са 40 души. От значение за населението са страничните ползвания на гората, от които най-важно място заема пашата на добитък. Съществуват добри условия за събиране на билки, диворастящи плодове и гъби.
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"